BROAGER.DK
BROAGERLAND OG BYENS DIGITALE SAMLINGSSTED

Broager Erhverv

Vedtægter

Broager Erhverv - stiftet 10. januar 2018

 

Vedtægter for Broager Erhverv

§ 1 Navn
Foreningens navn er Broager Erhverv med binavnet Broager og omegns Handel- og Erhvervsforening.

 

§ 2 Formål
Foreningens formål er at virke til fremme af handel og industri i Broager og på Broagerland og varetage alt af interesse for forenings medlemmer ved at understøtte udviklingen i lokalområdet i tæt samspil med Broagers Udviklingsforum og styrke fællesskabet ved brugen af broager.dk som det primære lokale net-medie til annoncering og omtale af foreningens aktiviteter.

 

§ 3 Medlemmer
Som medlemmer optages selvstændig erhvervsdrivende, fabrikanter, firmaer og selskaber i Broager og på Broagerland og ansatte i overordnede stillinger i medlemsvirksomheden. 

Indmeldelse i foreningen sker pr. mail til foreningens formand.

Medlemskabet er først gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent.

Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til kassereren med virkning fra udgangen af et halvår/regnskabsår.

Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent.

Kontingentet opkræves forud for hvert halvår/regnskabsår.

Bestyrelsen kan i tilfælde af kontingentrestance, som ikke er betalt efter en rykker og to ugers betalingsfrist udelukke et medlem af foreningen

Hvert medlemskab, består af 1 repræsentant i foreningen samt 1 stemme til generalforsamlingen.

Et medlem som har været aktiv i foreningen, men på grund af sygdom, alder eller andre omstændigheder afhænder sin forretning, kan optages som passivt medlem.

 

§ 4 Kontingent
Kontingent for aktive og passive medlemmer fastsættes af generalforsamlingen.

 

§ 5 Eksklusion
Medlemmer der modarbejder forenings interesser, i henhold til lovene, samt medlemmer der i øvrigt må anses for at være til skade for forenings renomme, kan af bestyrelsen ekskluderes af foreningen.

 

§ 6 Bestyrelsen
Bestyrelsen består af formand, næstformand, kasserer, sekretær og 1 (et) bestyrelsesmedlem. Valgbar til bestyrelsen er medlemmer, eller ansatte hos medlemmer, så længe den valgte bor eller udfører arbejde hos et medlem der har forretningssted på Broagerland.

Bestyrelsen vælges på den årlige generalforsamling ved skriftlig afstemning for 2 (to) år af gangen. Genvalg kan foretages. 2 suppleanter vælges på generalforsamlingen, for et år af gangen.

Bestyrelsen konstituerer sig selv senest to uger efter generalforsamlingen.

Der afgår 2 bestyrelsesmedlemmer på lige årstal, og 3 bestyrelsesmedlemmer på ulige årstal.

Revisor vælges på generalforsamling for 2 år af gangen. Valg af revisor foretages altid på ulige årstal. Der vælges 1 revisor suppleant for et år af gangen. Revisor kan ikke samtidig være medlem af bestyrelsen.

Bestyrelsesmøder holdes så ofte formanden, eller 2 (to) bestyrelsesmedlemmer i forening, finder det nødvendigt og indkaldes af formanden elektronisk senest 5 dage før mødet med oplysning om dagsorden.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst tre er til stede. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden og kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til at varetage afgrænsede opgaver.

Bestyrelsen er ulønnet, men bestyrelsesmedlemmet kan af foreningens kasse modtage godtgørelse for omkostninger i forbindelse med forenings anliggender.

 

§ 7 Generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender. Generalforsamling holdes 1 (en) gang årligt i marts og indkaldes elektronisk med mindst 14 dages varsel.

Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der senest ugedagen forinden har betalt forfaldet kontingent. Der kan stemmes ved fuldmagt.  Hvert møde- og stemmeberettiget medlem kan medtage en fuldmagt som afleveres til dirigenten.

Indkaldelsen skal minimum indeholde følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Formandens beretning
4. Fremlæggelse af revideret regnskab
5. Indkomne forslag
6. Fastsættelse af kontingent
7. Valg af bestyrelse
8. Valg af 2 suppleanter
9. Valg af revisor og suppleant
10. Eventuelt

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal stemmeberettigede medlemmer. I alle spørgsmål, bortset fra vedtægtsændringer, er almindelig stemmeflertal afgørende.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes elektronisk og være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Ændringsforslag til indkomne forslag kan fremsættes under generalforsamling.

 

§ 8 Ekstraordinær Generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling holdes, når bestyrelsen finder dette nødvendigt, eller når mindst 1/3 af medlemmerne indsender elektronisk begæring herom til formanden og oplyser, hvad der ønskes behandlet. Generalforsamlingen holdes senest 3 uger efter at begæring er kommet formanden i hænde. I øvrigt gælder de under § 8 anførte bestemmelser.

 

§ 9 Forhandlingsbog
Bestyrelsen fører referater over alt hvad der forhandles om, såvel på bestyrelsesmøder, som på generalforsamlinger. Referater skal altid udskrives på fortløbende nummererede sider.

 

§ 10 Bestyrelses kompetence
Formanden leder i forening med bestyrelsens øvrige medlemmer foreningens anliggender, og påser at vedtægterne overholdes. Bestyrelsen administrerer forenings almindelige administration. Nødvendige udgifter betales uden bevilling. Afgørelser træffes ved almindelige stemmeflertal.

I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

 

§ 11 Kassererens pligter
Kassereren fører foreningens regnskab og modtager kontingent, samt fører fortegnelse over foreningens medlemmer. Ved den ordinære generalforsamling fremlægges regnskab for det forløbne år. Endvidere skal kassereren, når bestyrelsen forlanger det, fremlægge regnskab for bestyrelsen.

I forenings kasse må det kontante beløb ikke overstige 1.000,00 Kr. Overskydende beløb indsættes straks på foreningens bankkonto.

Eventuelle større udgifter afholdes over forenings bankkonto, hvortil kassereren har fuldmagt til at underskrive.

 

§ 12 Regnskab og Revision
Regnskabsåret er fra 1. januar til 31. december. Kassereren stiller snarest muligt efter regnskabsårets afslutning dette til revision. Revisor kan til enhver til efterse kassebeholdning og forenings bøger.

Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser der påhviler foreningen. 

 

§ 13 Vedtægtsændringer
Vedtægtsændringer kræver mindst 2/3 del af samtlige, af de på generalforsamlingens fremmødte medlemmer.

 

§ 14 Opløsning
Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.

Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning anvendes i overensstemmelse med de i § 2 fastsatte formål, eller til andre almennyttige formål. Beslutningen om den konkrete anvendelse af formuen træffes af den opløsende generalforsamling.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 10. januar 2018.

 

______________                ___________________

Formand                             dirigent


Hoved sponsorer

Sponsorer

 

Broager.dk