BROAGER.DK
BROAGERLAND OG BYENS DIGITALE SAMLINGSSTED

Nyheder

”Mere fart på planen for Broager Torv og midtby”

13-03-2021Kommentar - af Erik Krogh, Broager Udviklingsforum

”Mere fart på planen for Broager Torv og midtby”

Fra Broager Udviklingsforum ser vi positivt på Daniel Staugaard’s indlæg her på broager.dk. Det er vigtigt, at vi kan komme i gang med nytænkning af trafikken i Broager midtby og naturligvis torvets udseende og nuværende indretning. Som nævnt i Daniels indlæg er der i budgettet for 2021 afsat kr. 250.000,00 udarbejdelse af en ny plan for midtbyen. Det passer jo fint med, at der i slutningen 2021 og i 2022 påbegyndes en kloakseparering på Storegade og i bymidten.

Der er nedsat en arbejdsgruppe i Broager Udviklingsforum tilbage i 2018  med undertegnede som tovholder. Vi har holdt møde med forvaltning og politikere, og gruppen har længe afventet kommunens igangsætning af processen. Vi er klar til at trække i arbejdstøjet. Spændende planlægning venter i 2021.    

Nedenfor kan du læse referatet fra et møde med kommunen offentliggjort på broager.dk den 18. marts 2018.

Udviklingsforum: Sikker trafik og attraktiv bymidte

Det første møde mellem Sønderborg Kommune og arbejdsgruppen nedsat af Udviklingsforum om bymidten i Broager er holdt. Fra kommunen mødte formanden for Udvalget for Teknik- og Miljø, Aase Nyegaard, drifts- og anlægschef Henrik Littau-Jensen og forfatteren til bystrategien for Broager,   

Efter halvanden times god dialog og debat var mødets konklusion, at kommunen vender tilbage før sommerferien med mere

1. Konkrete tanker om en trafikløsning i forhold til strategien for Broager by sammenholdt med arbejdsgruppens to overordnede hensyn til løsninger,

2. En tidsplan for kloakeringen og retableringen - når Forsyningen har en sådan.

3. En vurdering af, hvor evt. fortove og veje i Broager by bør repareres NU.

- Byrådet har sat arbejdet med bystrategien i gang og har afsat penge. Så nu er det tanken, at vi skal finde ud af, hvad vi begynder med. Og det giver jo god mening i Broager, at man begynder med bymidten, sagde formanden for Teknik og Miljøudvalget, Aase Nygaard på mødet.

- Vi skal mødes med Broagers arbejdsgruppe igen før sommerferien, så jeg også kan tage noget med til budgetarbejdet i august, varslede Aase Nyegaard og bekræftede dermed også, at de første frø til bevillingerne til bymidten i Broager bliver sået i budgetarbejdet for 2019.

For som det blev sagt på mødet, så rækker pengene til at retablere byen efter opgravningerne næppe til at opfylde ønskerne.

Hovedstrækningen er fra Brovej (landevejen) til Nejsvej med tilhørende sidegade og parkering.

De to overordnede hensyn

Flere gange under mødet på Broagerhus understregede Aase Nyegaard, at det er vigtigt, det videre arbejde tager udgangspunkt i Broagers ønsker. – Vi er kommet for at lytte, sagde Aase Nyegaard.

Og udover en række bemærkninger afleverede arbejdsgruppen, der er nedsat af Broager Udviklingsforum, de to overordnede hensyn, som vi lokalt er enige om er vigtige:

Byen og bymidten skal være til at færdes i SIKKERT for handicappede, gående og cyklister belægningsmæssigt og belysningsmæssigt, så det også er muligt at krydse vejen/gaden uden vanskeligheder.

Broagers særlige kendetegn med belægninger og stillegader i bymidten og byen ønskes fastholdt med én arkitektur i hele området – med en markant bedre/hyggeligere belysning – og med en trafikløsning, der også tilgodeser erhvervslivets behov for varetransport.

 

Bystrategien: Bymidten kan blive et attraktivt sted at opholde sig

Et af punkterne på mødets dagsorden var projektets sammenhæng med bystrategien. I kommunens udkast til bystrategi står der:

”Det er ikke kun byens borgere der har glæde af de offentlige byrum. Besøgende og turister tiltrækkes af liv og muligheder for ophold og oplevelser.

Broager bymidte har et potentiale til at blive et attraktivt sted at opholde sig og være det samlende sted for hele byen. Broager bymidte har også et potentiale til i større grad at blive det samlende sted for hele Broagerland, og også et sted som turisterne i højere grad søger til.

Pejlemærkerne er at arbejde for bedre fremkommelighed i bymidte for alle trafikanter. Skabe rammer for gode og fleksible byrum/mødesteder/eventpladser/ fællesarealer – til glæde for såvel byens borgere, oplandet, turister og andre besøgende”.

- Det er vigtige udfordringer. For det første skal vi have gjort det mere attraktiv for os, som bor her. For de bløde trafikanter, for vores ældre, for os alle sammen. Hvordan vi når derhen, ja det vil vi jo gerne have et udspil fra kommunen om, sagde Dennis Kinastowski.

De akutte behov

Til kommunens lidt mere akutte opgaver hører at få de mest kritiske bump udbedret.

- Når man ved, hvor der skal graves først og det f.eks. ikke er Vestergade, kunne man så ikke lave fortovene i stand, sagde Peder Pedersen og tilføjede: - Ellers risikerer vi, at det går sådan, at vi skal se forbedringerne nede fra (altså fra kirkegården)!

Man kunne tage de gader, der er sidst i planen og få disse fortove i orden NU, så vi ikke skal vente 7-8 år. Man må jo have en vedligeholdelseskonto, som man godt nok ikke har brugt meget i Broager i mange, mange år, sagde Peder Pedersen.  Den bemærkning husker vi.