BROAGER.DK
BROAGERLAND OG BYENS DIGITALE SAMLINGSSTED

Nyheder

Broagers oplæg til kommunens boliganalyse

09-10-2021


På et borgermøde i 2017 indledtes arbejdet med bystrategien (Arkivfoto)

Broager har brug for byggegrunde – og nye attraktive boformer.

Sådan lyder overskriften i et notat, som Broager Udviklingforum på opfordring har sendt kommunen som input til det videre arbejde med en boliganalyse for hele kommunen. Broager er blandt de første bysamfund, der nu for forvaltningen tydeliggør de problemstillinger, der er - f.eks. at selve analysens faktadel med historiske tal for tilflytningen ikke tegner et sandfærdigt billede af interessen for at bosætte sig i Broager. 

"Broager har været afskåret fra vækst de seneste 8-10 år, hvor salget i en privat udstykning i kraft af prissætningen plus ekstra udgifter til pilotering har trukket salg af parcelhusgrunde i unødigt langdrag.

Kommunen har ej heller bidraget til bedre rammebetingelser for vækst og udvikling på Broagerland og har afvist ønsker om at skabe bedre botilbud i Broager by – samtidig med, at kommunens udbud af byggegrunde er øget markant i øvrige bysamfund.

Endnu før boliganalysen er udarbejdet, er det derfor vores påstand, at den kommende boliganalyse ikke giver et retvisende billede af interessen for at bo i Broager.

Fakta er tilmed, at byrådets bystrategi for Broager by, vedtaget af byrådet 30. maj 2018, forbliver tomme ord uden indhold, hvis Broager ikke får rammebetingelser til det, der er forudsætningen for det gode hverdagsliv, nemlig at virkeliggøre byrådets (og Broagers) målsætning," skriver Broager Udviklingsforum i notatet og tilføjer:


Fokusområdet ”Et dejligt sted at bo – Det gode hverdagsliv” er valgt for at styrke Broager bys position som den attraktive og gode bosætningsby. Byens fremtidige udvikling skal sikres som et godt sted at bo for alle aldersgrupper og faser i livet. Bystrategien – side 8.

Byrådet understreger i bystrategien, at de større byer i kommunen ikke skal kunne det samme. ”Alle byer har deres helt eget DNA og rummer forskellige muligheder. Broager by har et potentiale i forhold til bosætning.” Bystrategien – side 4.

I samme bystrategi peges på, at der er mange uudnyttede potentialer i og omkring byen og at bystrategien er tænkt som et aktivt redskab for forvaltningen til at styre og vejlede i forhold til den fremtidige planlægning – Bystrategien side 7.

Hvor kan vi få lov at udstykke til boligformål?

Broager Udviklingsforum efterlyser derfor fortsat kommunens bud på, hvilke arealer i og omkring byen, der kan udstykkes til boligformål. De foreløbige meldinger vi har fået om, hvordan byudvikling synes omgivet af pigtråd (=læs love og regler for arealanvendelse) skræmmer.

Vi har til gode at opleve konkrete udspil fra forvaltningen. Vores virkelighedsbillede af de seneste tre år er, at de politiske prioriteringer i forhold til Broager er ikkeeksisterende.

Vi bifalder i den grad byrådets analyse af, at byens styrker skal være med til at sætte retning for en positiv udvikling af byen. Og styrken er ikke mindst byens servicefunktioner som skole, indkøb og fritidsfaciliteter centralt placeret i byen. Denne nærhed til hverdagsfunktioner og trygheden gør byen til et attraktivt sted for børnefamilier at slå sig ned.

Men. Al tilflytning afhænger af, hvor mange der flytter væk fra byen. Og en del af fraflytterne efterlader jo ikke tomme boliger, f.eks. enlige og ældre.

Forklaringen på manglende tilflytning er, at vi ikke har nyere gode boliger/boligformer til alle aldersgrupper og faser i livet. Vi mangler leje- og ejerboliger til unge, til enlige og fraskilte med og uden børn, til familier med børn, til seniorer. Og især er der brug for bynære bebyggelser og boformer med tilbud på tværs af generationer. Vi efterlyser derfor en langsigtet fysisk udviklingsplan med angivelse af mulige rammer til at vækste med nævnte tilbud.

Udover allerede nævnte styrker som en attraktiv bosætningsby (dette notat og udbygget i bystrategien) er der igangsat initiativer, der skal gøre det endnu mere attraktivt at bosætte sig på Broagerland.

Aktuelle lokale initiativer

Konkret ser vi for os, at:

*Broagerhus udvikler sig og bliver endnu mere attraktiv for borgerne på Broagerland, senest med nye kreative tilbud og et keramikværksted.
*Broager Udviklingsforum styrker sin rolle som paraplyorganisation for forenings-Broager og i rollen som koordinerende igangsætter og udvikling af aktiviteter og forhold, der styrker områdets attraktion for borgere og tilflyttere, for erhverv og turisme.
*En totalrenovering af bymidten bidrager til at styrke fællesskabet og i langt højere grad gøre bymidten til et mødested.
*Fortællestokke vil gøre midtbyen til en ny turistattraktion.
*En pylon og en relancering af broager.dk skal styrke synligheden omkring de lokale aktiviteter og bidrage til at styrke oplevelsen af fællesskab på Broagerland.
*En naturformidlingshytte ved Loddenmose bliver et nyt tilbud til børnehaverne og folkeskolen.
*Der kommer stadig stærkere kulturtilbud, udbudt primært af Broager Kultur, BUI Rock, Broagerhus og Broager Udviklingsforum, hver for sig og i forening.
*De fem landsbylaug og Broager Udviklingsforum har stiftet foreningen Broagerland 3.0 med det formål at etablere bo- og arbejdsfællesskaber på tværs af generationer – med bæredygtige boligtilbud og aktiviteter for alle generationer. Et koncept er præsenteret i prospektet ”Mødestedet”, der også sikrer brobygning til lokalsamfundet ved at rumme fælles faciliteter for alle – også for folk, der ikke bor på ejendommen.
*En erhvervsdrivende fond skal etableres og stå som ejer og ansvarlig for at drive fællesskabet. F.eks. skal fonden også sikre et areal så stort, at der er plads til at udleje arealer til ”Tiny Houses”, som ejerne selv stiller op. Tilsvarende boliger bør i øvrigt tillades i tilknytning til landsbyer på Broagerland.

De mere langsigtede behov

Udover allerede nævnte udfordringer har vi på Broagerland og i Broager by brug for mere detaljerede beskrivelser og langsigtede planer og bud på løsninger for:

*Trafikale forhold og hensynet til bløde trafikanter, herunder den overordnede/gennemgående trafik gennem byen.
*Prioriterede områder til erhverv – hvilke erhverv på hvilke placeringer.
*Fremtidige rammer for ny detailhandel ift. en styrkelse af bymidten.
*De rekreative potentialer.
*Byudvikling i højden, fortætning og huludfyldning, nye boligområder og omdannelse fra ét formål til et andet (f.eks. hvis bygninger rømmes).
*De grønne adgange – koblingen mellem land og by, hvordan stisystemer kan udvikles.
*En lempeligere administration af lovgivningen omkring boliger i tilknytning til eksisterende landsbyer.
*En markant ændring af kommunens administration af reglerne omkring flexboliger, så der ikke i byområder gives tilladelser til sådanne.

--

Broager Udviklingsforum er stillet i udsigt, at kommunens forvaltning indbyder til en dialog om tingene, før boliganalysen bliver sendt videre til politisk behandling.