BROAGER.DK
BROAGERLAND OG BYENS DIGITALE SAMLINGSSTED

Nyheder

Cykelstien Dynt-Skelde godkendt

16-03-2018Tre forskellige forslag til, hvordan cykelstien mellem Dynt og Skelde skal etableres, har været i spil, og valget er faldet på en sti i asfalt, diodelys, som på dele af stien bliver etableret på kanten til det gamle jernbane for at undgå de mest vandlidende dele. Her kan du læse om baggrund og løsning:

Gennem en årrække har muligheden for etablering af en sti i det gamle banetracé mellem Dynt og Skelde været drøftet. Borgere og landsbylaug har længe ønsket, at der skulle etableres en sti på strækningen, og der er bred enighed om, at den skal placeres i det oprindelige tracé, som ikke har været brugt til tog i over 80 år.

I forbindelse med budgetaftalen for 2017-2020 blev der afsat 3 mio. kr. til etableringen. Byrådet afsatte den 28. juni 2017 i forbindelse med 1. bevillingsrevision yderligere 2 mio. kr. til projektet, da det afsatte beløb på 3 mio. kr. ikke ville kunne indeholde udgiften til asfaltering og belysning af stien. Herefter godkendte udvalget den 8. august 2017, at belysning af stien skulle ske ved diodebelysning drevet af solceller og d. 13. juni 2017 godkendte udvalget, at det nødvendige areal kunne eksproprieres.

Forvaltningen har den 6. september 2017 holdt møde med de berørte parter og analyseret nærmere på forholdene i området. På baggrund af input på mødet med lodsejere og øvrige interessenter, vurderer forvaltningen, at der er stor opbakning til, at stien anlægges som en grussti.

Forvaltningen fremlægger de 3 projektløsninger, som er i spil:

Løsningsforslag 1 er en sti med asfalt, diodelys og afvanding. Stien placeres efter ønske fra lodsejere i det gamle jernbanetracé og udfordringer med overfladevand kræver, at projektet rummer et afvandingsprojekt. Forvaltningen anslår anlægsudgifterne til 6,0 mio. kr.

Forslag 1 indebærer, at der skal ansøges om 1 mio.kr. i forbindelse med anlægsbudgettering for 2019, hvorfor dette forslag vil medføre en forsinkelse af projektets gennemførelse.

Løsningsforslag 2 (den valgte løsning) er en sti i asfalt, diodelys, som på dele af stien bliver etableret på kanten til det gamle jernbane for at undgå de mest vandlidende dele. Løsning 2 kræver ekspropriation.

Forvaltningen anslår anlægsudgifterne til 4,25 mio. kr. Løsningen vil kunne udføres indenfor eksisterende bevilling på 5 mio. kr.

Løsningsforslag 3 er en sti med grus. Stien placeres i det gamle tracé og får en opbygning, så den kan håndtere de udfordringer der er med overfladevand.

Løsning 3 kræver ikke ekspropriation eller omkostningstunge løsninger ift. håndtering af overfladevand.

Forvaltningen anslår anlægsudgifterne til 3,0 mio. kr. Løsningen vil kunne udføres inden for eksisterende bevilling på 5 mio. kr.

Særlige udfordringer ift. løsningsforslag 1 og 2

En af de store udfordringer, der er i forbindelse med etableringen af en sti mellem Dynt og Skelde, er overfladevand. Vandet står på dele af strækningen og løber til via overfladeafstrømning og gennem tilløb fra dræn. Udføres stien med asfaltbelægning, skal arealerne enten afvandes, hvilket vil fordyre projektet eller placeres på kanten af det gamle tracé, hvilket kræver ekspropriation. 

 

 


Hoved sponsorer

Sponsorer

 

Broager.dk