BROAGER.DK
BROAGERLAND OG BYENS DIGITALE SAMLINGSSTED

Nyheder

Kirkeskoven i Broager skal skæres ned eller fjernes

23-04-2021


Fredningsnævnet holder fast i, at man skal kunne se kirken.

Med denne nyhed er der ingen tvivl om, at der er noget at snakke om i Broager. Den meget omdiskuterede kirkeskov i Broager skal nemlig skæres ned eller fældes, så man igen kan se Broager kirke fra Brovej.

Så klar er fredningsnævnets foreløbige afgørelse i spørgsmålet om skovens fremtid. Fredningsnævnet har sendt den besked i dag fredag til menighedsrådet i Broager. Løsningen er enten at beskære eller fælde de største af træner og rydde op på skovarealet.

Men der er også den mulighed at fjerne skoven og anlægge et nyt rekreativt område, påpeger fredningsnævnet og anmoder menighedsrådet om en udtalelse, før nævnet sender den endelige afgørelse.

Formanden for menighedsrådet, Marianne Tychsen, vil ikke i dag uddybe afgørelsen. 

Fakta er, at menighedsrådets absolutte flertal havde håbet på, at skoven kunne bevares, og har derfor søgt om en dispensation fra fredningen – som mange borgere har ønsket. Det ønske er ikke imødekommet. Og– skriver Marianne Tychsen til broager.dk:

”Menighedsrådet skal gå i tænkeboks for at se, om skoven kan beskæres for at komme ned i niveau, eller om den skal fjernes. Vi vil tage bestik af situationen og drøfte det ved førstkommende lejlighed. Indtil da har vi ikke yderligere kommentarer.”

Miljøministeriet har forlods givet besked om, at man vil give plads til fredningsnævnets kendelse, også hvis nævnet ville se bort fra den gamle fredning og give dispensation, så kirkeskoven som fredskov kan bevares.

Fredningsnævnet påpeger, at skoven med dens højde gør det umuligt at se kirken på en meget stor strækning set fra nordvest og nord fr Brovej. Og selvom skoven har ligget på stedet i omkring 70 år, så er det ikke et gyldigt argument for at give dispensation.

Nyt rekreativt område

Fredningsnævnet mener i øvrigt, at der fortsat kan skabes et rekreativt areal, der hvor skoven ligger, også med stier og beplantning og med et udseende, der ikke skærmer for indsigten til kirken eller udsigten fra kirken.

Fredningsnævnets ordlyd af afgørelsen:

"Fredningsnævnets afgørelse Ifølge naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, kan fredningsnævnet dispensere fra bestemmelserne i en fredning, når det ansøgte ikke er i strid med fredningens formål.

Videregående afvigelser fra en fredning end nævnt i stk. 1, og helt eller delvis ophævelse af en fredning kan, jf. stk. 5, kun foretages efter reglerne om gennemførelse af fredninger. Ved afgørelse af, om et allerede etableret forhold kan lovliggøres, skal Fredningsnævnet vurdere, hvorvidt der ville være blevet dispenseret hertil, såfremt der var ansøgt herom på forhånd, eller om der i øvrigt er særlige forhold, som kan begrunde en efterfølgende dispensation.

Det er formålet med fredningen at sikre indsigten til og udsigten fra Broager Kirke Det er Fredningsnævnets vurdering efter besigtigelsen, at skoven med dens højde umuliggør indsigten til kirken på en meget stor strækning set fra nordvest og nord fra Brovej.

Skoven ses ikke og er efter det oplyste ikke blevet plejet gennem årene, men er tidligere som grantræsbeplantning blevet anvendt til vintergrandækning.

Skoven er nu mere løvtræspræget. Det vurderes, at en beskæring eller fældning af de største af træerne vil kunne være tilstrækkelig sammen med en oprydning til at genskabe indsigten til kirken, som den har været på fredningstidspunktet. Det forhold, at skoven har ligget på stedet i omkring 70 år, og skoven har en rekreativ betydning for området, findes ikke at kunne føre til et andet resultat.

Det indgår i Fredningsnævnets vurdering, at der fortsat vil kunne skabes et rekreativt areal for området med stier også med beplantning og med et udseende, der ikke skærmer for indsigten og udsigten til kirken.

Fredningsnævnet skal derfor anmode Menighedsrådet om en udtalelse om, inden en afgørelse om lovliggørende dispensation, hvorvidt det vil være muligt at foretage en beskæring eller fældning af de største af træerne og foretage oprydning af arealet, eller det er mere hensigtsmæssigt at fjerne skoven og anlægge et nyt rekreativt område."