BROAGER.DK
BROAGERLAND OG BYENS DIGITALE SAMLINGSSTED

Nyheder

Kom gerne med ideer og ønsker til projekter i Broager by

24-01-2019


Broager Udviklingsforum minder om næste og sidste ansøgningsrunde!

Med en mail til alle foreninger har Broager Udviklingsforum opfordret  foreningerne i Broager by til at være opmærksom på, at borgere og foreninger nu kan komme med ideer og ønsker til flere projekter, som kan være med til at virkeliggøre bystrategien.

Efter aftale med kommunen koordinerer Udviklingsforum initiativerne i Broager, yder evt. hjælp til at udfylde ansøgningsskemaet og sender alle ansøgningerne fra Broager samlet til kommunen.

Henvendelse kan ske til Dennis Kinastowski tlf 2714 4460 – gerne senest den 15. februar, idet ansøgningsfristen er den 1. marts.

 

Retningslinjerne for at få del i puljen

Sønderborg Kommune er i samarbejde med lokale kræfter i gang med at udarbejde strategier for udviklingen af kommunens større byer. 

Bystrategierne har til formål at synliggøre de enkelte byers potentiale og identitet. Samtidig ønskes det at få sat byerne ind i en fælles sammenhæng, så de samlet bidrager til en positiv udvikling af kommunen som helhed.

 

I forbindelse med vedtagelsen af bystrategierne er der fastsat en pulje til borgerdrevne initiativer og projekter, der støtter op om målene i bystrategierne.

 

Hvem kan søge:

-     Udviklingsforaer, bylaug, lokalråd eller lignende. Foreningen skal repræsentere byens interesser, og bestyrelsen være valgt ud fra demokratiske principper.

 

Kriterier der vurderes efter:

At formålet med projektet eller initiativet, er tæt knyttet til målene i den vedtagne bystrategi og støtte op om den retning og udvikling, som bystrategien angiver. 
Den værdi, som projektet eller initiativet tilfører lokalsamfundet.
Omfanget af medborgere, som projektet vil gavne.                 Graden af frivillighed i projektet.

 

Hvad kan der søges til:

Et projekt eller initiativ, der udfolder sig i byen. Midlerne kan ikke gives til projekter i nærliggende landsbyer, da hovedformålet med puljen er at støtte op om bystrategien
Kun projekter eller initiativer, der er offentligt tilgængelige, kan få støtte
Kun projekter eller initiativer, der medfører minimale eller ingen kommunale udgifter til drift, kan få støtte. Derfor bør ansøgningen redegøre for håndteringen af den fremtidige drift
Projekter eller initiativer bør være af blivende karakter eller indeholde elementer, der kan genbruges ved flere lejligheder
Der kan kun gives midler til undersøgelser og udarbejdelsen af tegninger, på betingelse af, at udarbejdelsen sker i tæt dialog med Sønderborg Kommune
Puljens midler er øremærkede til udvikling, og derfor er det ikke muligt at søge om midler til drift og vedligeholdelse
Projekter/initiativer skal være acceptable planlægningsmæssigt og juridisk i overensstemmelse med gældende planlægning, lov og politik

                                                                                                                             1/2

Puljen yder kun støtte, og nødvendige tilladelser skal hentes særskilt
Midlerne må ikke bruges til kommercielle aktiviteter. Der må dog gerne udføres en blanding af kommercielle og ikke-kommercielle aktiviteter. De kommunale midler skal dog anvendes til den ikke kommercielle del af projektet eller initiativet
Projektet eller initiativet bør have en grad af selvfinansiering. Derfor lægges der vægt på, at en del af udgifterne oppebæres af ansøgerne selv.  

Det enkelte projekt eller initiativs egenfinansiering kan bestå af midler, som er tilvejebragt via aktiviteter, fonde, lokale aktører, foreninger eller andet. Egenfinansiering kan have form af frivillig arbejdskraft til 100 kr. pr. time

 

Uanset tilsagn fra puljen skal der stadig søges om tilladelser til projektet, såsom fx byggetilladelser, affaldshåndtering mv. Kontakt kommunen for at høre nærmere om, hvilke tilladelser der skal søges om.

 

Ansøgningen skal indeholde

Projektbeskrivelse: formål, relationen til bystrategien, målgruppe mm.
Tidsplan for projektet 
Budget med fordeling af udgifter, og angivelse af, om der søges eller er givet støtte fra andre af kommunes puljer
Redegørelse for medfinansiering
Foreningens vedtægter

 

Udbetalingsprocedurer og formalia: 

Ved tilsagn fra Teknik- og Miljøudvalget modtager ansøger en kvittering, der angiver udbetalingsprocedurer og formalia.

Udbetalingen af tilsagnet kan først finde sted, når Sønderborg Kommune har modtaget alle tilladelser, godkendelser samt dokumentation for at finansieringen af projektet er på plads.  

Midlerne kan alene anvendes til det ansøgte og bevilgede formål. Senest 2 måneder efter afslutning af projektet indsendes en rapport med regnskab og evaluering.

 

Processen 

Ansøgningerne vil først blive drøftet i en arbejdsgruppe i forvaltningen. Herefter igangsættes en dialog med ansøger for at kvalificerer det indsendte materiale. Dette sker for at sikrer sammenhæng og holdbare løsninger. Samtidig sikres det at projektet er i overensstemmelse med den gældende planlægning, lovgivning og politik. 

Herefter sendes ansøgningen til Teknik – og Miljøudvalget der har beslutningskompetencen. Ansøgningerne vil løbende blive behandlet til udvalgets møder.


Hoved sponsorer

Sponsorer

 

Broager.dk