BROAGER.DK
BROAGERLAND OG BYENS DIGITALE SAMLINGSSTED

Nyheder

Lægger høringssvarene pres på Fredningsnævnet i sagen om at lovliggøre kirkeskoven?

17-11-2020


Marianne Tychsen er menighedsrådets sagsbehandler i sagen om skoven.

Høringssvarene er nu ved at være i hus i sagen om kirkeskoven i Broager. Og meget peger på, at skoven ikke skal fældes – altså hvis fredningsnævnet lytter til de instanser, som er spurgt i sagen.

1. Broager Menighedsråd ønsker skoven bevaret.

2. Kirkegårdskonsulent Anne Vium Skaarup mener, at der er forsvarligt at bevare og lovliggøre skoven.

3. Kongelig Bygningsinspektør Camilla Løntoft Nyboe anbefaler, at der gives dispensation fra fredningen, så skovpartiet kan bevares.

4. Sønderborg Provsti anbefaler dispensation fra Exner fredningen og mener derfor, at skoven bør bevares.

5.? Tilbage står nu, at Broager Menigedsråd kun mangler at få at vide, hvad Haderslev Stift beslutter – altså hvad stiftet mener i forhold til fredningen i Broager.

Marianne Tychsen, Broager, forventer, at Fredningsnævnet snart modtager også stiftets svar. - Så vil Fredningsnævnet givetvis indkalde til besigtigelse i det nye år. Herefter vil sagen kunne afsluttes inden for maksimalt 1½ måned vil jeg tro, siger Marianne Tychsen på vegne af Broager Menighedsråd.

Skoven skærmer for indsigten til kirken

Den Kongelige Bygningsinspektør har disse bemærkninger til sagen:

Det oplyses, at skoven oprindeligt er plantet som en juletræsplantage, hvilket rubriceres som en afgrøde og ikke en skovrejsning.

Derefter er plantagen blevet stående og efterhånden fornyet med mest løvtræer. Den er ovenikøbet på et senere tidspunkt registreret som fredskov i henhold til Skovloven.

Der er således tale om to bestemmelser, de strider mod hinanden.

Det er uomtvisteligt, at skoven skærmer for indsynet til kirken fra Solskrænten og fra Brovej, og det kan beklages.

Det er dog vores vurdering, at skoven også er et aktivt element i forhold til Broager Kirkes omgivelser, og en fjernelse af skoven ville rejse et nyt spørgsmål om hvordan arealet skulle udlægges.

Vi kan på denne baggrund anbefale, at der gives dispensation fra fredningen, så skovpartiet kan bevares.

Kirkegårdskonsulenten er enig

Der er ingen tvivl om, at skoven forhindrer kig til kirken fra både Brovej og Solskrænten og samtidigt påvirker udsigten fra kirkegården – begge dele er beklageligt.

Skoven er registreret som fredskov. Det betyder ikke at skoven er fredet, men at ejeren er forpligtet til at opretholde en skovbevoksning på størstedelen af det pågældende areal. Der kan iht. skovlovens §6 og kapitel 7 dispenseres fra dette, enten fordi særlige grunde taler for det, eller ved at der på et andet areal etableres erstatningsskov.

Da skoven bruges rekreativt og også vurderes at have en vis kvalitet i forhold til Broager Kirkes omgivelser, mener jeg dog, at det godt kan forsvares at bevare og lovliggøre skoven.” lyder høringssvaret til Broager Menighedsråds ønsker om at bevare skoven.7

 

Læs om baggrunden:

Den 9. juni 2020:Ansøgningen mangler bilag. Klilk HER.

Den 8.juni  2020: Menighedsrådet søger om at få skoven lovliggjort. Klik HER

Den 24. marts 2020: Kirkeskovens fremtid i  Broager i fare. Klik HER.

Den 22. november 2019: Haderslev Stift afklarer juraen. Klik HER'

Den 6.november 2019: Debat om kirkens skov i Broager. Klik HER.

Den 6. november 2019: Skoven skal lovliggøres eller væk. Klik HER

 

 

 


Hoved sponsorer

Sponsorer

 

Broager.dk