BROAGER.DK
BROAGERLAND OG BYENS DIGITALE SAMLINGSSTED

Nyheder

Siger nej til to nye sommerhusområder på Broagerland

09-09-2019


I april og maj 2019 opfordrede Sønderborg Kommune borgere, organisationer og virksomheder til at komme med ideer til, hvor der kunne udpeges udviklingsområder eller omplaceres sommerhuse. Det resulterede i ti forslag til nye sommerhusområder.

Fem forslag er taget med i planstrategitillægget. De forslag der ikke er taget med, afvises primært fordi områderne ligger med synlig placering fra kysten inden for strandbeskyttelseslinjen og uden tilknytning til andre turismeanlæg. Strandbeskyttelseslinjen strækker sig op til 300 meter fra kysten og administreres af Kystdirektoratet, der kun i helt særlige tilfælde vil ophæve strandbeskyttelsen

 

Brunsnæs

På Broagerland bliver et forslag fra Birthe og Ivan Leth om et nyt sommerhusområde i Brunsnæs taget med videre i processen og foreslås at indgå i planstrategitillæg 2019.

Det drejer sig om et areal på ca. 2,6 hektar, der ligger bag det eksisterende sommerhusområde, så det vil ikke påvirke kyst eller dyre- og planteliv negativt.

Kommunen har valgt at opdele forslaget i to. Området nordøst for vejen Klør-Fire er pålagt fredskov, og området indgår i kommunes udpegning til Grønt Danmarkskort. Derfor arbejdes der ikke videre med den del af området.

Den resterende del ligger godt nok inden for strandbeskyttelseslinjen, men den ligger helt bag eksisterende sommerhusområde. Derfor er Sønderborg Kommune indstillet på at ansøge Kystdirektoratet om at ophæve strandbeskyttelseslinjen. Der arbejdes derfor videre med et område på 1,3 hektar (markeret med prikker).

 

Spar-Es ved Skelde

Bent Panum Have foreslår, at et ubebygget område ved Spar-Es ved Skelde bliver udlagt som sommerhusområde. Men det forslag bliver ikke taget med i den videre proces, fordi området er pålagt både skovbyggelinje og strandbeskyttelse. Vilkår fra Erhvervsstyrelsen er bl.a., at der ikke kan udlægges nye sommerhusgrunde inden for naturområder beskyttet af naturbeskyttelsesloven eller strandbeskyttelseslinjen. Kommunen vurderer ikke, at det vil være realistisk at få lov til at udlægge et sommerhusområde pga. placeringen direkte ned til kysten.

 

 

 

 

Illerstrandvej/Mølmark

Heller ikke et forslag fra Lisbeth og Hans Jørgen Petersen om sommerhusbyggeri ved Illerstrandvej på arealet, hvor der i dag er granplantage, kommer med videre i processen.

Ansøgerne begrunder forslaget med, at sommerhusene vil få attraktiv udsigt. Ingen naboer vil blive generet. Vurderer, at der maksimalt kan være 10 huse på matr.nr. 90.

Kommunen derimod mener, at vilkår fra Erhvervsstyrelsen bl.a. er, at der ikke kan udlægges nye sommerhusgrunde inden for strandbeskyttelseslinjen. Hele matr.nr. 17 og det meste af matr.nr. 90 er pålagt strandbeskyttelseslinje. Det vurderes ikke at være realistisk at få lov til at udlægge et sommerhusområde pga. placeringen direkte ned til kysten. Den resterende del, som ligger uden for strandbeskyttelseslinjen, virker for lille og løsrevet til at blive udlagt til sommerhusområde.

 

 

Marina Minde

Grundejerforeningen Marinavej i Egernsundsund (Marina Minde) ønsker at få samme mulighed som i sommerhusområderne for at bebo feriehuset hele året - når ellers de særlige betingelser herfor var opfyldt.

Grundejerforeningen har foretaget en høring blandt ejerne om, hvorvidt der er opbakning til en zoneændring til sommerhusområde. P.t. er der indkommet svar fra 30 ud af 36 ejere (80%) og alle går ind for en zoneændring

Kommunen tager ønsket om zoneændring med videre. Området er fritaget for kystnærhedszone og fungerer i dag som ferieboliger i byzone. Mod nordvest ligger Egernsund og mod sydøst ligger sommerhusområdet Rendbjerg.

En ændring til sommerhuse vurderes ikke at give en større påvirkning på området og forventer ikke, at ret mange vil benytte husene som helårsbeboelse. Med en placering nær sommerhusområdet giver det mening at søge om, at området får samme vilkår som øvrige sommerhusområder.

Hvad mener du?

Forslaget til Planstrategitillæg (nye sommerhusområder) er i offentlig høring i otte uger frem til 24. oktober 2019. Mens forslaget er i høring, har du mulighed for at komme med din kommentar til planen. Det gør du ved at sende mail til by-landskab@sonderborg.dk eller et brev By og Landskab, Sønderborg Kommune, Rådhustorvet 10, 6400 Sønderborg.

 


Hoved sponsorer

Sponsorer

 

Broager.dk