BROAGER.DK
BROAGERLAND OG BYENS DIGITALE SAMLINGSSTED

Nyheder

Om nødvendigt mindsker vi de gener, som beboerne oplever

12-08-2017


Selvom klagen ikke er afgjort fortsætter byggesagen.

I forbindelse med byggesagsbehandlingen af ansøgning fra Deutscher Schul- und Sprachverein om at opføre ny børnehave på Vesterbakke 9 i Broager, har forvaltningen i Sønderborg Kommune i to omgange orienteret og modtaget bemærkninger fra boerne på Vesterbakke om byggeriet. Senest med fokus på infrastrukturen (trafikafvikling).

Alle kommentarer og forslag fra beboerne på Vesterbakke er nu vurderet med følgende konklusion:

Udformningen af kommende parkerings- og overkørselsforhold og eksisterende vejnet er tilfredsstillende. Og.

”Forvaltningen vil holde øje med afviklingen af trafikken efter etableringen af børnehaven og om nødvendigt iværksætte tiltag, som kan forbedre trafiksikkerheden og mindske de gener, som beboerne oplever.”

På det seneste møde i Teknik og miljøudvalget, 8. august, tilsluttede politikerne sig disse konklusioner.

 

Beboernes bemærkninger

Bemærkningerne fra beboerne på Vesterbakke kan kort resumeres til,

  • Tidligere afleveret underskriftindsamling, hvor de frabeder sig etablering af børnehave i villakvarteret.
  • Forslag til alternative grundarealer, hvor børnehaven kan placeres.
  • Konkrete trafikreguleringsforslag med konstruktive bud på:
  • Hastighedsregulering via etablering af hastighedschikaner og/eller skiltning med reduceret fartgrænse på 15 km/t.
  • Optimering af trafikafvikling ved etablering af ensretning og parkeringsforbud på Vesterbakke.
  • Etablering af alternativ vejadgang til børnehaven via Møllebakken.
  • Ønske til etablering af fortov langs Vesterbakke.
  • Ønske til en forbedring af gående og cyklende skolebørns trafiksikkerhed. 

Du kan læse alle bemærkninger fra beboerne på Vesterbakke ved at klikke her.

 

Forvaltningens vurderinger

Borgerne langs hele Vesterbakke er blevet spurgt om deres mening. Flere har indsendt forslag til konkrete trafikregulerende tiltag. Der er umiddelbart ingen af forslagene, der har alle beboernes opbakning. Så iværksættelse af modtagne forslag vil ikke nødvendigvis vil svare til et flertalsønske, hedder det i orienteringen til politikerne.

Vesterbakke ligger i en blå 30 km/t zone. Ved etablering af børnehave vil der være øget trafik først på morgenen og sidst på eftermiddagen.

Vejens eksisterende bredde vurderes ikke at være en hindring for betjening af de køretøjer/transportmidler, der vil være forbundet med trafikken til og fra en børnehave, idet befordringen ikke i væsentlig grad vil ændre karakter fra ”lette” køretøjer/personbiler.

Omfanget af den øgede trafikbelastning i morgentimerne og eftermiddagstimer som følge af børnehavens etablering på Vesterbakke 9, vurderer forvaltningen ikke medfører en væsentlig gene eller trafikmæssig ulempe, som er tilstrækkelig stor til, at forvaltningen vil kunne fratage børnehaven mulighed for at benytte eksisterende offentligt vejnet.

Klagen er ikke afgjort

Det er tidligere besluttet, at ejendommen kan anvendes til børnehave, og at dette ikke udløser lokalplanpligt – hvilket er påklaget til afgørelse ved Planklagenævnet. Klagenævnet har besluttet, at klagen ikke har opsættende virkning, men klagenævnets endelige afgørelse i klagesagen foreligger endnu ikke. Der kommenteres således ikke på spørgsmål vedrørende anvendelsen.

Du kan læse, hvad forvaltningen mener ved at klikke her

Se alle nyheder


Hoved sponsorer

Sponsorer

 

Broager.dk