BROAGER.DK
BROAGERLAND OG BYENS DIGITALE SAMLINGSSTED

Nyheder

BYRÅDSVALG – set fra Broagerland - Erik Krogh, Venstre

10-11-2017


Erik Krogh

Erik Krogh / 64 år

Bor på Sletmarken i Broager /siden 1987

Gift med Kirsten / 2 børn og 3 børnebørn

---------------------

Finansiel udd. 24 (Unibank 1996) har efterfølgende været i grossitbranchen (Bageri) – har siden 2004 været i transport- og logistikbranchen

Er nu logistik- og kvalitetschef hos Ohl Logistics A/S i Padborg (siden 2008.)

Frivilligt arbejde:

Har været en del Broager Ringridning i 17 år fra 1987-2004 (GrandPrix/Talentkonkurence m.m.)

Er p.t. præsident for Lions Club Broager – Gråsten, har været aktiv Lions siden 1996.

Formand for Broagerhus og deltager i andet bestyrelsesarbejde, bl. a. Broager Udviklings Forum

Politik:

Har været politisk aktiv i Venstre siden 1999.

Har siddet i byrådet i Broager Kommune i perioden 2001-2006 indtil overgangen til storkommunen i 2007 og blev 1 suppleant for venstre til byrådet i 2007. Vil nu gerne at vi får en lokal Broager politikker fra Venstre i det ny byråd.

-----------------------

Vi har nu haft storkommune i 10 år og jeg føler der mere og mere mangler fokus på hele kommunens virke – der mangler en DNA (Den Nære Anerkendelse) som binder kommunen bedre sammen.

Derfor er en mine overskrifter bl.a. ”Større fokus på helheden i kommunen”

En kommune i bedre balance!

Til årsskiftet har vi haft storkommune i 10 år.  Når jeg ser på udviklingen i hele det geografiske område, som storkommunens omfatter, er der helt åbenlyst siden 2007 foretaget færre kommunale investeringer og vedligehold m.m. i yderområderne i forhold til centerbyen Sønderborg.

Jer finder, tiden er inde til, at vi flyver med en drone hen over kommunens område fra Holm i nord til Kværs i vest og Skelde i syd for at foretage et eftersyn af de enkelte land- og byområder. Vi vil så opleve, at der mange steder mangler vedligehold af natur- og vejområder m.m. Jeg hører også fra mange borgere rundt i kommunens yderområder, at de savner en synlig tilstedeværelse og bedre koordinering m.h.t. renovering og vedligehold fra kommunens side.

Det er vigtigt, at vi får en kommune i bedre balance. Der skal ikke herske tvivl om, at Sønderborg er kommunens centerby, men Venstre vil arbejde meget mere strategisk med at igangsætte udviklings- og fornyelses-initiativer i hele kommunen, så det ikke kun er på havnen og langs strandpromenaden i Sønderborg, vi kan se, at der sker udvikling og renovering.    

 

Den anden overskrift er ”Aktiv seniorpolitik og livskvalitet i ældreplejen”

”Aktiv seniorpolitik og livskvalitet i ældreplejen”

Livskvalitet i ældreplejen!

Bedre kvalitet i ældreplejen såvel ved hjemmepleje som ved plejen i plejecentre kræver tilførsel af flere ressourcer til ældreområdet. Det var derfor også en del af Venstres budgetforslag for 2018.

Tryghed i eget hjem er også af stor betydning for ældre medborgere. Mange ældre oplever, at der kommer mange forskellige mennesker i deres hjem for at hjælpe og servicere, men mange kan ikke overskue dette og bliver utrygge. Det er derfor vigtigt, at vi arbejder, hen imod et maksimum på, hvor mange hjemmehjælpere der må komme hos den enkelte ældre.   

Begrebet ”længst muligt i eget hjem” har i mange år vejet tungt ved vurderingen af, hvornår ældre borgere kunne visiteres til en plejebolig på et plejehjem. Det er min opfattelse, at mange ældre oplever ensomhed som en meget forringende faktor i livskvaliteten. Det er vigtigt, vi får revideret vilkårene for, hvornår det er muligt at blive visiteret til plejebolig. Jeg finder, at begreber som ensomhed, kedsomhed og hjælpeløshed skal indgå i vurderingen. Ligeledes mener jeg, at den økonomiske ”smertegrænse” for, hvornår man kan visiteres til en plejebolig vægtes for højt. Et plejehjem skal ikke være et sted man flytter hen for at dø, men et sted men flytter hen for at ”leve resten af sit liv”   

Det bør også være dobbeltbemanding om natten på kommunens plejehjem. Det er ikke tilfældet i dag, men det vil Venstre fortsat arbejde for realiseres. Det vil skabe mere tryghed hos beboerne, plejepersonalet og pårørende.

Den tredje overskrift er ”Erhvervspolitik der skaber arbejdspladser, bosætning og udvikling”

”Erhvervspolitik der skaber arbejdspladser, bosætning og udvikling”

Erhvervspolitik der skaber arbejdspladser, bosætning og udvikling!

En af de virkelig store opgaver for Sønderborg Kommune i de kommende 4 år er, at sikre fortsat vækst og udvikling i kommunen. En fortsat udvikling er altafgørende for, at det fortsat er attraktivt at bo i kommunen, at borgerne har jobs og at den kommunale service kan finansieres og udvikles.

Et af de vækstområder, som Venstre vil fokusere på, er bl.a. det digitale område, hvor vi i dag står stærkt i kampen om fremtidens digitale arbejdspladser. Kommunen skal opsøge mulighederne og spotte de virksomheder, som arbejder digitalt og gøre det interessant for disse at placere sig i Sønderborg området. Ligeledes skal vi understøtte nystartede digitalt baserede virksomheder. Vi skal benytte os af, at vi i det sønderjyske område har den tætteste fiberudrulning i landet, som er meget vigtig for den voksende datatransmission.

Sønderborg skal igen være uddannelsernes by, - en status vi skal have genetableret for at sikre kvalificeret arbejdskraft til vores erhvervsliv - og være en kommune, hvor unge har lyst til at slå sig ned og stifte familie. Med vores beliggenhed tæt ved den dansk/tyske grænse er det indlysende, at vi skal fokusere på undervisning i tysk på højt niveau, eventuelt i et nyt oprettet kultur, erhvervs- og uddannelsescenter på en af vores nuværende uddannelsesinstitutioner.

Vi skal gøre det endnu mere attraktivt at bo i Sønderborg kommune. Vi skal turde løfte overliggeren lidt højere og blive endnu bedre til at fortælle om, hvordan vi gør det muligt for alle nye familier at bosætte sig i området, hjælpe med jobs, institutionspladser, skolevalg med mere. Derfor er det vigtigt, at vi blandt andet tilfører flere ressourcer til bosætningskoordinator-området. 

Der er nok at gå i gang med de kommende 4 år!

 


Hoved sponsorer

Sponsorer

 

Broager.dk