BROAGER.DK
BROAGERLAND OG BYENS DIGITALE SAMLINGSSTED

Aktuelt nu

Du kan her læse nyhederne omkring udviklingsforum - med de nyeste først.

Bredden i Broagers Udviklingsforum er understreget i bestyrelsens sammensætning - læs mere under bestyrelse i venstre spalte.

Generalforsamling i Broager Udviklingsforum
den 26. marts 2019 på Broagerhus.

Referat:

1. Valg af dirigent.

Generalforsamlingen valgte Kristian Pallesen som dirigent.

Han konstaterede uden at blive modsagt, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet på broager.dk og i Gråsten Avis med den angivne frist på fire uger.

Generalforsamlingen blev afviklet efter dagsordenen jf. vedtægterne.

 

2. Beretning ved formanden om Udviklingsforummets virke i det forgangne år.

v/Dennis Kinastowski.

Året startede ud med, at vi gik i krig med en række møder med kommunen. Vi var blevet lovet midler så vi kunne afholde møder, men midlerne kom ikke.

Der var en god dialog om Broager Udviklingsforums arbejde, og der blev lovet støtte og opbakning. Efter 4 møder, hvoraf de 2 havde godkendte referater, måtte vi dog sande, at ambitionerne fra kommunens side ikke stemte overens med virkeligheden.

De støttemidler vi var blevet lovet, kunne ikke gives, trods tilsagn af flere omgange. Det var ikke muligt for kommunen at bevillige os midler uden om den pulje der kunne ansøges, hvor der ydermere står beskrevet, at der ikke ydes støtte til drift.

Vi fik dog en forsigtig lovning på, at midlerne nok skulle komme. De er ikke dukket op indtil nu.
Dette resulterede i, at vi ikke var i stand til at holde møder som sædvanligt på Broagerhus i en del måneder, da svaret fra kommunen trak ud.

Efter at ansøgningerne var blevet sendt til kommunen i ansøgningsrunde 1, kom der langt om længe svar.
Broager havde fået midler til 5 beskrevne projekter.

Fortællestokke til byvandringer 40500.-

Julebelysning i bymidten 76000.-

Kreativt mødested i Broagerhus 58000.-

Scene ved Broager Idrætsanlæg på Nejsvej 300.000.-

Parkunderholdning kr. 12.000,-

 

Ansøgningsrunde 2

Projekterne var blevet godkendt og trods en meget lang ventetid på at få midlerne udbetalt, kan vi nu glæde os over, at det er lykkes for 2 af projekterne at være blevet gennemført. Det drejer sig om julebelysningen og det kreative værksted.

Efter en række bestyrelsesmøder holdt på huset var vi atter i gang igen. Ansøgningsrunde 2 blev åbnet og denne gang søgte vi i alt 8 projekter.

Bykort over Broager 35.000 kr. + 40 timer a 100 kr. (Dennis Kinastowski)

Legepladser/publikumsområder i midtbyen 260.000 kr. (med tilskud fra fonde) (Erik Krogh)

Infotavle til byen 125.000 kr. (Jørgen Horne/Dennis Kinastowski)

Landsbytavle 250.000 kr.   (med tilskud fra fonde, Kristian Pallesen)

Loddenmose 250.000 kr. (Tine Svanberg)

Broagerlands Lokalarkiv 50.822 kr. med tilskud fra fonde (Orla Kristensen)

Parkunderholdning 15.000 kr. (Jørgen Horne/Dennis Kinastowski)

Udviklingsforum 85.000 kr. (Dennis Kinastowski)

Vi venter svar på ansøgningerne i april. 

 

Visioner for Broager Udviklingsforum.

Vi er stadig i gang med at realisere dele af bystrategien for Broager. Når vi har modtaget midlerne, vil vi kunne iværksætte en aktivitetsplan for Broager og dermed sætte fokus på de enkelte projekter og udviklingen af byen. I og med at vi er bundet i forhold til kommunen, er det svært i de kommende år, at realisere ting udenfor bystrategien. Vi mangler stadig lokale ildsjæle til arbejdsgrupper, der vil investere tid og energi i at udføre visioner.

Epilog

Sønderborg kommune er udgangspunktet og vores tætteste samarbejdspartner, men det er til tider en tung dans at komme igennem, da visionerne ikke altid står mål med midler eller muligheder. Det er et tungt bureaukratisk system der har brug for meget tid og ikke mindst en masse jura, de skal forholde dem til. Det er naturligvis drænende i forhold til de ildsjæle der sidder i byen, men vi kan ikke andet end at væbne os med tålmodighed og arbejde videre, så vi kan få realiseret vores drømme for vores by.

Efter en kort debat – mest om forholdet til kommunen – godkendtes beretningen.

 

3. Gennemgang af det reviderede regnskab til godkendelse. Regnskabet fremlægges i skriftlig form.

Kasserer Jørgen Horne fremlagde regnskabet skriftligt, underskrevet af revisor uden revisionsbemærkninger. Jørgen Horne konstaterede, at foreningen har opnået kredit hos Broagerhus for flere møder i 2018 og derfor ender året med en gældspost på 1.050,- kr. Foreningen drives uden kontingent.

Regnskabet blev godkendt.

 

4. Beretning fra de enkelte nedsatte grupper.

Repræsentanter for de nedsatte arbejdsgrupper orienterede om indholdet i ansøgningerne til Sønderborg Kommune om midler til at virkeliggøre nogle af elementerne i bystrategien – som oplyst i formandens beretning.

Der var følgende bemærkninger fra de nedsatte grupper; Parkunderholdning søger til opgradering af pavillionen. Materialegården spørges også. ”kultur i Broager” vil gerne hjælpe med afvikling af parkunderholdningen. Infotavle til byen ønskes opsat ved kirken. Udviklingsforum søger bl. a. til inspirationsture. Broager lokalarkiv søger til foldevægge og tuschskærm til info og Broagerlands historie. Til oprettelse af legeplads og publikumsområder i midtbyen tæt ved Vestergade, søges om bænke og borde samt legeredskaber. Til Loddenmosen ønskes oprettet naturformidlingscenter med et lille murstenshus med bl.a. grejbank og en T-bro i tilslutning til.

Som foreningens repræsentant i styregruppen for det nye fælles initiativ Broagerland3.0 (landsbylaugene i samarbejde med Udviklingsforum) oplyste Helle Johannsen om det foreløbige arbejde, som har til formål at afdække muligheder på Broagerland og evt.  få status som frikommunelandsby.

Gennemgangen affødte flere spørgsmål og synspunkter, som blev besvaret og kommenteret.

Generalforsamlingen tog beretningerne til efterretning.

 

5. Aktivitetsplan for det kommende år.

Formanden noterede, at der først kan udarbejdes en egentlig aktivitetsplan for det kommende år, når Teknik- og miljøudvalget har forholdt sig til vores ansøgninger (bystrategi) i april.

 

6. Budget for det kommende år.

Et budget må selvsagt afvente ansøgningerne til kommunen.

 

7. Indkomne forslag.
Der var ikke indkommet forslag til behandling.

 

8. Valg af bestyrelse. Generalforsamlingen vælger formanden.

Dirigenten konstaterede, at der fortsat er bred opbakning til Udviklingsforum som en paraplyorganisation for aktiviteterne. Flere foreninger har dog endnu ikke – efter deres egne generalforsamlinger med ændringer i bestyrelserne - afklaret, hvem de lader sig repræsentere af i bestyrelsen i Udviklingsforum. Også Broagerlands Lokalarkiv er nu repræsenteret. 

Følgende er udtrådt: Jørgen Horne, Søren Hansen og Aksel Nielsen.

Bestyrelsen er:

Formand Dennis Kinastowski (Valgt i 2018)

Christel Leiendecker, Broager Kultur (valgt i 2019)
Helle Johannsen (Landsbylaugene på Broagerland (valgt i 2019)
Finn Wogensen, Broagerlands Lokalarkiv (valgt i 2019)
Tatiana schmidt (valgt i 2019)

Erik Krogh, Broagerhus (valgt i 2018)
En repræsentant for Broagerhallen (valgt i 2018)
En repræsentant for Ældresagen (valgt i 2018)
En repræsentant for BUI (valgt i 2018)

Generalforsamlingen anerkendte og godkendte, at bestyrelsen supplerer sig jf. vedtægterne, herunder udpeger ny kasserer.

Bestyrelsens sammensætning ajourføres på hjemmesiden broager.dk

 

9. Valg af revisor.

Mikkel Snedker Hartmann genvalgtes som revisor med Ole Hansen som suppleant.

 

10. Eventuelt

Kristian Pallesen takkede Jørgen Horne for et utrætteligt arbejde og ikke mindst for at have bidraget til, at foreningen blev oprettet. Jørgen Horne evner at se muligheder, og der er ikke langt fra ord til handling, når en idé kommer på bordet for at blive realiseret. – Du fortjener både anerkendelse og tak, også for at du fortsætter som formand for Broager Erhverv som en integreret del af Udvikllingsforum og senest har meldt dig på banen for at være med til at realisere parkunderholdning i Broager.

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen med en tak til de fremmødte.

Referat : Kristian Pallesen og Helle Johannsen
Broagerhus d. 26.marts 2019.

 

Broager Udviklingsforum

Ekstraordinær generalforsamling den 17. maj 2018.

REFERAT.

 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

Som dirigent valgtes Erik Krogh.

 

2. Beretning ved formanden om Udviklingsforummets virke i det forgangne år.

Formanden aflagde en mundtlig beretning, der supplerer formandens orientering på mødet, hvor der var indkaldt til ordinær generalforsamling uden hjemmel i vedtægterne. Begge beretninger er offentliggjort på broager.dk

 

3. Gennemgang af det reviderede regnskab til godkendelse.

Kassereren gennemgik regnskabet. Den 18. december fik vi 6.000 kr. fra Sønderborg kommune. Der er en enkelt post i 2017, øvrige poster er til orientering for de fremmødte og viser, at der skal søges flere midler for at kunne betale f.eks. møder på Broagerhus. Generalforsamlingen tog orienteringen til efterretning.

 

4. beretning fra de nedsætte grupper.

PARKUNDERJOLDNING - Søren, tovholder for parkunderholdning, har samlet en gruppe, hvor alle kender det musikalske miljø i byen. Gruppen håber på at kunne arrangere en parkunderholdning som i gamle dage. Broager Erhverv bakker op og sølger pølser og andre ting for at skaffe overskud til kommende parkunderholdninger.  Planen er en parkunderholdning i begyndelsen af september.

SYNLIGHEDSGRUPPEN – Mikkel oplyste, at der på broager.dk er tænkt på nogle tekniske tiltag. Vi skal have klargjort skabeloner til bl.a. erhvervsdelen og udarbejdet koncept for at skabe forenings-kritisk masse. Der tages nogle flyer-initiativ og planlægges turistbrochurer til sommerhusområder. Banner med reklame for lokale aktiviteter skal indtænkes, eksempelvis som ringriderforeningens ud til hovedvejen. Vil sætte fokus på synlighed om, hvad der sker.

LODDEN MOSE – Der er tre i gruppen, herunder en lærer på skolen, og der er kontakt til spejderne, som er interesseret i at bidrage med ideer. Det skal munde ud i naturformidling, så skolebørn og børn i børnehaverne kan få formidlet info om fugle i området, hvilke fisk der er der og hvordan fødecyklus er omkring en sø. Vil gerne have forstørrelsesglas, så børnene kan se vanddyrene forstørret. Skal være tilgængelig på stedet. Der er endnu ikke udpeget en tovholder.

LEGEPLADSUDVALGET -  Har kontakt med dagplejemødre, pædagoger og forældre i nærområdet.

QR KODE PROJEKTET – Udvalget er i gang med planerne om QR-info ved en rundgang i byen og vil søge penge til projektet, også fra andre end kommunen.

De fem projektet beskrives mere uddybende i en ansøgning til kommunen om midler til at komme videre.

På spørgsmål fra Frede Weber Andresen o m bymidte-planerne oplyste dirigenten, at bymidte-gruppen bliver indkaldt til møde, når kommunen bekræfter mødedatoen, nævnt som 6.juni.

 

5. Aktivitetsplan for det kommende år.

Planen er at bidrage til at virkeliggøre arbejdsgruppernes ønsker, i første omgang ved at beskrive projekterne og søge kommunen om midler til at virkeliggøre bystrategien.

 

6. Budget for det kommende år.

Der er ikke noget budget, eftersom der ikke er midler at gøre godt med på nuværende tidspunkt. Generalforsamlingen opfordrer til, at der næste år foreligger et gennemarbejdet budget.

 

7. Indkomne forslag.
Dirigenten gennemgik indkomne forslag til vedtægtsændringer, som med enkelte tilføjelser blev godkendt, ligesom bestyrelsen fik mandat til redaktionelle ændringer. De nye vedtægter bliver tilgængelige på foreningens hjemmeside www.broager.dk. Generalforsamlingen står bag, at vi indskriver i vedtægterne, at formand vælges i lige år, og kasserer i ulige år – og at suppleanter får stemmeret.

 

8. Valg af bestyrelse.

Dirigenten spurgte til bestyrelsens sammensætning. Bestyrelsen består af tre medlemmer, og den ekstraordinære generalforsamling skal tage stilling til at formalisere den praksis, vi har haft det seneste halve år med foreningerne som repræsentanter + frie mandater.

Kristian Pallesen, initiativtager til foreningens oprettelse, trak sig for at hellige sig synlighedsgruppens videre arbejde med udviklingen af broager.dk. Nyvalgt blev blev Søren Hansen og Tatiana schmidt.

Formanden genvalgtes for en to-årig periode. Den samlede bestyrelse vil fremgå af hjemmesiden broager.dk.

 

9. Valg af revisor.

Mikkel Snedker Hartmann valgtes som revisor med Ole Hansen som suppleant.

 

10. Eventuelt

Sussie Sommer foreslår, at Forum nedsætter et udvalg, som kan konkretisere ideen om at give de ældre en sofacykel-tur, så de kommer ud i det fri, så de kan nyde frisk luft og få vind i ansigtet.

Kristian Pallesen takkede for opbakningen til foreningens etablering og for det brede engagement, ideen om et Forum som paraplyorganisation for foreningslivet og borgerne i Broager og på Broagerland har fået. Formanden kvitterede med en tak for udført arbejde.

 

Formanden oplyste, at ansøgning om midler til bystrategien bliver sendt til kommunen i morgen.

 

 

 

For referatets gyldighed:

 

___________________________               ____________________________________

Dennis Kinastowski, formand                                                         Erik Krogh, dirigent

 

 

Broagers Udviklingsforum

 

 

Generalforsamling i den 5. april 2018 på Broagerhus.

 

Referat:

Formanden bød velkommen. Til dirigent valgtes Erik Krogh. Dirigenten indledte med at konstatere, at generalforsamlingen ikke var lovligt indvarslet i henhold til vedtægterne. Det blev overladt til bestyrelsen at indkalde til ekstraordinær generalforsamling jf. vedtægterne. Dirigenten fandt ikke anledning til at gennemgå dagsordenen, hvorefter generalforsamlingen sluttede.

 

_____________                                                    ___________________

formand                                                                     dirigent

Dennis Kinastowski                                                Erik Krogh

 

 

De fremmødte blev efter den aflyste generalforsamling orienteret af formanden om status for foreningen, drøftede foreningens høringssvar til kommunen om forslaget til bystrategi for Broager by og fik tilbagemelding fra flere med interesse for at være tovholdere for udviklings-aktiviteter.

 

 

Erhvervslivet er inviteret til møde 7. november 2017

Brevet til virksomhederne sendt 30. oktober:

Kommunen har igangsat en proces med at beksrive, hvordan vi lokalt i Broager ønsker, at byen og området udvikler sig i de kommende år.

Det forholdsvis nyetablerede Broagers Udviklingsforum – der er paraplyorganisation for foreninger og erhvervsliv -  har derfor på det første bestyrelsesmøde efter borgermødet om bystrategi besluttet at invitere foreninger og erhvervsliv i Broager til et opfølgningsmøde, før der for alvor bliver sat pen til papir.

Det er nemlig vigtigt i den videre proces, at foreninger og erhvervsliv er en del af processen; at det bliver Broagers projekt – med kommunal støtte. IKKE omvendt.

Både foreninger og erhvervsliv skal føle sig hørt.

Derfor sender vi denne invitation om at deltage i møde i Broagerhus tirsdag den 7. november kl. 19, så alle synspunkter kan indarbejdes i oplægget til strategien for Broager bys udvikling.

Kommunens pennefører, Marie Bonefeld, og yderligere én fra kommunen vil deltage og tage input fra mødet med hjem for at klargøre et udkast til strategi for Broager by. Udkastet bliver præsenteret på et borgermøde i Broagerhus én af de sidste dage i november. 

Vi offentliggør mødedatoen på hjemesiden www.broager.dk - når datoen er besluttet.

Bystrategien bliver en overordnet beskrivelse af den retning, udviklingen kan og bør gå uden at indeholde konkrete forslag til aktiviteter. Det efterfølgende områdeinitiativ kommer til at indeholde et borger-inspireret katalog over de konkrete fremtidige aktiviteter, der kan gøre Broagerland inkl. Broager by til et bedre sted at leve.

Af praktiske grunde vil Broagers Udviklingsforum gerne senest den 4. november have besked, om I deltager.

Venlig hilsen

Pbv
Broagers Udviklingsforum
Kristian Pallesen
T 6151 4788

 

 

 

 

Formanden i Augustenborg deltager i aften torsdag 

Alle, som kommer til mødet på Broagerhus i aften torsdag kl. 19, får glæde af at høre, hvordan Augustenborg kan tilrettelagt det arbejde, som Broager skal i gang med i efteråret. Formanden for Hertugbyens udviklingsforum, Birger Larsen, orienterer.

Næste programpunkt torsdag aften udfylder formanden for Udvalget for kulturel og regional udvikling, Stephan Kleinschmidt. Han fortæller om, hvad kommunen håber, der kommer ud af at invitere foreninger og borgere i Broager til at komme med ønsker og forslag til en strategi for at udvikle Broager.

Initiativtagerne til det nye Broagers Udviklingsforum opfordrer til, at alle med interesse for at udvikle Broager de kommende år får lyst til at møde op. 

 

Broagers Udviklingsforum inviterer til møde torsdag

På torsdag den 22. juni kl. 19 er alle velkomne i Broagerhus, hvor der bliver orienteret nærmere om den nye forening Broager Udviklingsforum, som er stiftet i ugen der gik.

En ny forening er oprettet i Broager i ugen der gik. Broagers Udviklingsforum er stiftet, efter at Udvalget for kulturel og regional udvikling på et møde onsdag besluttede at udpege Broager som omådeinitiativ. Kommunen igangsætter nu et arbejde for en bystrategii Broager. På torsdag den 22. juni kl. 19 er alle velkomne i Broagerhus, hvor der bliver orienteret nærmere om den nye forening Broager Udviklingsforum, som er stiftet i ugen der gik.

En repræsentant Hertugbyens Udviklingsforum fortæller om det arbejde, kommunen igangsatte i Augustenborg i januar. Nu bliver det Broagers tur. Kommunen holder borgermøde i efteråret.

Der er fri adgang til Broagerhus på torsdag, og fremmødte kan købe kaffe eller øl til 10 kr.

 

Broagers Udviklingsforum arbejder i bredden

- Broagers Udviklingsforum skal være en paraplyorganisation, som kan koordinere, inspirere og støtte op om de initiativer, der er med til at udvikle Broager til en endnu bedre by at bo i og besøge.

- Vi nedlægger Broager & omegns Handels & Erhvervsforening, så fremtidige aktiviteter til gavn for handel, erhverv, foreninger og borgere gennemføres i regi af den nye paraplyorganisation for Broager, fortæller én af initiativtagerne til den nye forening, Jørgen Horne. Han var aktiv i Handels & Erhvervsforeningen og har sagt ja til også at være med i Udviklingsforummet.

Gråsten og Augustenborg har oprettet et forum, en upolitisk forening, som er med til at understøtte aktiviteterne bredt i byen. Med den nye forening i Broager gør Broager nu tilsvarende og er klar, når kommunen igangsætter arbejdet med at beskrive en udviklingsstrategi for Broager efter de ideer og ønsker, borgerne og de bærende foreninger i Broager byder ind med. Politikerne har bedt embedsmændene om at indkalde foreningerne til et møde om det kommende projekt.

Broagers Udviklingsforum har samme formål som Hertugbyens Udviklingsforum og som Gråsten Forum. Derfor er vedtægterne for Broagers Udviklingsforum også stort set de samme, som i de to andre byer i kommunen, som har/får en udviklingsstrategi at arbejde med.

 

Den nye forening er åben for alle

Formålet med Broagers Udviklingsforum er:

At fremme de lokale interesser og initiativer, der bidrager til at styrke den samlende byudvikling og turistindsats i Broager. Udviklingsforummets formål er at være med til at udvikle Broager til gavn for handel, kultur, bosætning, natur og turisme.

At medvirke til at byen Broager fremstår som et attraktivt sted at besøge og bo i. En by som byens borgere kan tage del i og være stolte af, samt være med til at udvikle på følgende fire områder:

•                          Foreningsliv

•                          Fritidsliv

•                          Erhverv

•                          Turisme

Broagers Udviklingsforum er upolitisk, baserer alle aktiviteter på proaktiv kommunikation med alle involverede parter, formidler relevant information til områdets beboere, foreninger og virksomheder og kan fungere som områdets talerør i forhold til kommunale organer.

Ligeledes vil forummet deltage i byudviklingsprojekter og turistfremmende medlemskaber.

Alle fra området, der kan tilslutte sig foreningens formål, kan deltage i foreningens aktiviteter, herunder foreninger, virksomheder og byens borgere. Udviklingsforummet arbejder uden medlemskontingent, men drives alene ved indtægter skabt af Udviklingsforummet.

Økonomisk støtte og sponsorater kan modtages fra foreninger, fonde, virksomheder, enkeltpersoner eller lignende.

Med den nye forening gør vi, hvad man allerede har gjort i Gråsten og Augustenborg, nemlig stifter en forening, som kan være med til at arbejde for den positive udvikling i Broager.

- Vi har valgt en bestyrelse på kun tre, men på generalforsamlingen til marts næste år skulle vi gerne være ni. Vi vil med andre ord sende det tydelige signal til alle, at vi holder bestyrelsespladser åbne, så man også kan melde sig efter kommunens borgermøde til efteråret, fortæller den konstituerede formand, Dennis Kinastowski. Han håber, at en række initiativer kan forankres i selvstændige arbejdsgrupper med støtte fra det nye udviklingsforum. – Vi skal meget gerne lykkes med at skabe resultater, vi som handel, erhvervsliv, foreninger og borgere bliver rigtig tilfredse med.

 

”Det gode liv” i Broager

Kommunen vil udforme en bystrategi for Broager. Strategien bygger på de lokale borgeres egne ønsker!

Overordnet set handler bystrategier om at arbejde for ”det gode liv”, altså om at styrke bosætning, turisme og livsglæde. For ni større byer i kommunen skal der arbejdes med strategi. Augustenborg var først. Til efteråret er det Broagers tur.

”Strategierne vil have fokus på at styrke kommunens større byer og vil desuden få positiv betydning for de omkringliggende landsbyer og det åbne land”, fastslår kommunen.

En omtale på kommunens hjemmeside bevidstgør os om, hvad vi meget snart skal forholde os til i Broager:

” Ved at udarbejde bystrategier kan den enkelte by få hjælp til at definere deres rolle og identitet. Det er ikke målet, at de større byer i kommunen skal kunne det samme. I stedet skal der fokus på byernes særlige egenskaber og styrker. Nogle af kommunens byer er attraktive for bosætning, andre for virksomheder, turister, kulturhistorie, kulturliv osv. Disse potentialer skal styrkes og synliggøres, så hele kommunen opleves som et godt sted at leve og bo.

Med en bystrategi vil byens potentialer blive synliggjort, og borgerne får et håndgribeligt værktøj med handlinger, der viser retning og rammerne for byens fremtidige udvikling. Samtidig er det et politisk redskab, der skal hjælpe politikerne til at prioriterer og træffe til- og fravalg. Strategien vil være med til at skabe overblik og forbedre beslutningerne vedrørende den fysiske planlægning i byen. Dette vil komme til udtryk i kommuneplanen, udarbejdelsen af nye lokalplaner og andre relevante planer og projekter.”


Hoved sponsorer

Sponsorer

 

Broager.dk