BROAGER.DK
BROAGERLAND OG BYENS DIGITALE SAMLINGSSTED

Aktuelt nu

Du kan her læse nyhederne omkring udviklingsforum - med de nyeste først.

Bredden i Broagers Udviklingsforum er understreget i bestyrelsens sammensætning - læs mere under bestyrelse i venstre spalte.

 

Broager Udviklingsforum

Ekstraordinær generalforsamling den 17. maj 2018.

REFERAT.

 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

Som dirigent valgtes Erik Krogh.

 

2. Beretning ved formanden om Udviklingsforummets virke i det forgangne år.

Formanden aflagde en mundtlig beretning, der supplerer formandens orientering på mødet, hvor der var indkaldt til ordinær generalforsamling uden hjemmel i vedtægterne. Begge beretninger er offentliggjort på broager.dk

 

3. Gennemgang af det reviderede regnskab til godkendelse.

Kassereren gennemgik regnskabet. Den 18. december fik vi 6.000 kr. fra Sønderborg kommune. Der er en enkelt post i 2017, øvrige poster er til orientering for de fremmødte og viser, at der skal søges flere midler for at kunne betale f.eks. møder på Broagerhus. Generalforsamlingen tog orienteringen til efterretning.

 

4. beretning fra de nedsætte grupper.

PARKUNDERJOLDNING - Søren, tovholder for parkunderholdning, har samlet en gruppe, hvor alle kender det musikalske miljø i byen. Gruppen håber på at kunne arrangere en parkunderholdning som i gamle dage. Broager Erhverv bakker op og sølger pølser og andre ting for at skaffe overskud til kommende parkunderholdninger.  Planen er en parkunderholdning i begyndelsen af september.

SYNLIGHEDSGRUPPEN – Mikkel oplyste, at der på broager.dk er tænkt på nogle tekniske tiltag. Vi skal have klargjort skabeloner til bl.a. erhvervsdelen og udarbejdet koncept for at skabe forenings-kritisk masse. Der tages nogle flyer-initiativ og planlægges turistbrochurer til sommerhusområder. Banner med reklame for lokale aktiviteter skal indtænkes, eksempelvis som ringriderforeningens ud til hovedvejen. Vil sætte fokus på synlighed om, hvad der sker.

LODDEN MOSE – Der er tre i gruppen, herunder en lærer på skolen, og der er kontakt til spejderne, som er interesseret i at bidrage med ideer. Det skal munde ud i naturformidling, så skolebørn og børn i børnehaverne kan få formidlet info om fugle i området, hvilke fisk der er der og hvordan fødecyklus er omkring en sø. Vil gerne have forstørrelsesglas, så børnene kan se vanddyrene forstørret. Skal være tilgængelig på stedet. Der er endnu ikke udpeget en tovholder.

LEGEPLADSUDVALGET -  Har kontakt med dagplejemødre, pædagoger og forældre i nærområdet.

QR KODE PROJEKTET – Udvalget er i gang med planerne om QR-info ved en rundgang i byen og vil søge penge til projektet, også fra andre end kommunen.

De fem projektet beskrives mere uddybende i en ansøgning til kommunen om midler til at komme videre.

På spørgsmål fra Frede Weber Andresen o m bymidte-planerne oplyste dirigenten, at bymidte-gruppen bliver indkaldt til møde, når kommunen bekræfter mødedatoen, nævnt som 6.juni.

 

5. Aktivitetsplan for det kommende år.

Planen er at bidrage til at virkeliggøre arbejdsgruppernes ønsker, i første omgang ved at beskrive projekterne og søge kommunen om midler til at virkeliggøre bystrategien.

 

6. Budget for det kommende år.

Der er ikke noget budget, eftersom der ikke er midler at gøre godt med på nuværende tidspunkt. Generalforsamlingen opfordrer til, at der næste år foreligger et gennemarbejdet budget.

 

7. Indkomne forslag.
Dirigenten gennemgik indkomne forslag til vedtægtsændringer, som med enkelte tilføjelser blev godkendt, ligesom bestyrelsen fik mandat til redaktionelle ændringer. De nye vedtægter bliver tilgængelige på foreningens hjemmeside www.broager.dk. Generalforsamlingen står bag, at vi indskriver i vedtægterne, at formand vælges i lige år, og kasserer i ulige år – og at suppleanter får stemmeret.

 

8. Valg af bestyrelse.

Dirigenten spurgte til bestyrelsens sammensætning. Bestyrelsen består af tre medlemmer, og den ekstraordinære generalforsamling skal tage stilling til at formalisere den praksis, vi har haft det seneste halve år med foreningerne som repræsentanter + frie mandater.

Kristian Pallesen, initiativtager til foreningens oprettelse, trak sig for at hellige sig synlighedsgruppens videre arbejde med udviklingen af broager.dk. Nyvalgt blev blev Søren Hansen og Tatiana schmidt.

Formanden genvalgtes for en to-årig periode. Den samlede bestyrelse vil fremgå af hjemmesiden broager.dk.

 

9. Valg af revisor.

Mikkel Snedker Hartmann valgtes som revisor med Ole Hansen som suppleant.

 

10. Eventuelt

Sussie Sommer foreslår, at Forum nedsætter et udvalg, som kan konkretisere ideen om at give de ældre en sofacykel-tur, så de kommer ud i det fri, så de kan nyde frisk luft og få vind i ansigtet.

Kristian Pallesen takkede for opbakningen til foreningens etablering og for det brede engagement, ideen om et Forum som paraplyorganisation for foreningslivet og borgerne i Broager og på Broagerland har fået. Formanden kvitterede med en tak for udført arbejde.

 

Formanden oplyste, at ansøgning om midler til bystrategien bliver sendt til kommunen i morgen.

 

 

 

For referatets gyldighed:

 

___________________________               ____________________________________

Dennis Kinastowski, formand                                                         Erik Krogh, dirigent

 

 

Broagers Udviklingsforum

 

 

Generalforsamling i den 5. april 2018 på Broagerhus.

 

Referat:

Formanden bød velkommen. Til dirigent valgtes Erik Krogh. Dirigenten indledte med at konstatere, at generalforsamlingen ikke var lovligt indvarslet i henhold til vedtægterne. Det blev overladt til bestyrelsen at indkalde til ekstraordinær generalforsamling jf. vedtægterne. Dirigenten fandt ikke anledning til at gennemgå dagsordenen, hvorefter generalforsamlingen sluttede.

 

_____________                                                    ___________________

formand                                                                     dirigent

Dennis Kinastowski                                                Erik Krogh

 

 

De fremmødte blev efter den aflyste generalforsamling orienteret af formanden om status for foreningen, drøftede foreningens høringssvar til kommunen om forslaget til bystrategi for Broager by og fik tilbagemelding fra flere med interesse for at være tovholdere for udviklings-aktiviteter.

 

 

Erhvervslivet er inviteret til møde 7. november 2017

Brevet til virksomhederne sendt 30. oktober:

Kommunen har igangsat en proces med at beksrive, hvordan vi lokalt i Broager ønsker, at byen og området udvikler sig i de kommende år.

Det forholdsvis nyetablerede Broagers Udviklingsforum – der er paraplyorganisation for foreninger og erhvervsliv -  har derfor på det første bestyrelsesmøde efter borgermødet om bystrategi besluttet at invitere foreninger og erhvervsliv i Broager til et opfølgningsmøde, før der for alvor bliver sat pen til papir.

Det er nemlig vigtigt i den videre proces, at foreninger og erhvervsliv er en del af processen; at det bliver Broagers projekt – med kommunal støtte. IKKE omvendt.

Både foreninger og erhvervsliv skal føle sig hørt.

Derfor sender vi denne invitation om at deltage i møde i Broagerhus tirsdag den 7. november kl. 19, så alle synspunkter kan indarbejdes i oplægget til strategien for Broager bys udvikling.

Kommunens pennefører, Marie Bonefeld, og yderligere én fra kommunen vil deltage og tage input fra mødet med hjem for at klargøre et udkast til strategi for Broager by. Udkastet bliver præsenteret på et borgermøde i Broagerhus én af de sidste dage i november. 

Vi offentliggør mødedatoen på hjemesiden www.broager.dk - når datoen er besluttet.

Bystrategien bliver en overordnet beskrivelse af den retning, udviklingen kan og bør gå uden at indeholde konkrete forslag til aktiviteter. Det efterfølgende områdeinitiativ kommer til at indeholde et borger-inspireret katalog over de konkrete fremtidige aktiviteter, der kan gøre Broagerland inkl. Broager by til et bedre sted at leve.

Af praktiske grunde vil Broagers Udviklingsforum gerne senest den 4. november have besked, om I deltager.

Venlig hilsen

Pbv
Broagers Udviklingsforum
Kristian Pallesen
T 6151 4788

 

 

 

 

Formanden i Augustenborg deltager i aften torsdag 

Alle, som kommer til mødet på Broagerhus i aften torsdag kl. 19, får glæde af at høre, hvordan Augustenborg kan tilrettelagt det arbejde, som Broager skal i gang med i efteråret. Formanden for Hertugbyens udviklingsforum, Birger Larsen, orienterer.

Næste programpunkt torsdag aften udfylder formanden for Udvalget for kulturel og regional udvikling, Stephan Kleinschmidt. Han fortæller om, hvad kommunen håber, der kommer ud af at invitere foreninger og borgere i Broager til at komme med ønsker og forslag til en strategi for at udvikle Broager.

Initiativtagerne til det nye Broagers Udviklingsforum opfordrer til, at alle med interesse for at udvikle Broager de kommende år får lyst til at møde op. 

 

Broagers Udviklingsforum inviterer til møde torsdag

På torsdag den 22. juni kl. 19 er alle velkomne i Broagerhus, hvor der bliver orienteret nærmere om den nye forening Broager Udviklingsforum, som er stiftet i ugen der gik.

En ny forening er oprettet i Broager i ugen der gik. Broagers Udviklingsforum er stiftet, efter at Udvalget for kulturel og regional udvikling på et møde onsdag besluttede at udpege Broager som omådeinitiativ. Kommunen igangsætter nu et arbejde for en bystrategii Broager. På torsdag den 22. juni kl. 19 er alle velkomne i Broagerhus, hvor der bliver orienteret nærmere om den nye forening Broager Udviklingsforum, som er stiftet i ugen der gik.

En repræsentant Hertugbyens Udviklingsforum fortæller om det arbejde, kommunen igangsatte i Augustenborg i januar. Nu bliver det Broagers tur. Kommunen holder borgermøde i efteråret.

Der er fri adgang til Broagerhus på torsdag, og fremmødte kan købe kaffe eller øl til 10 kr.

 

Broagers Udviklingsforum arbejder i bredden

- Broagers Udviklingsforum skal være en paraplyorganisation, som kan koordinere, inspirere og støtte op om de initiativer, der er med til at udvikle Broager til en endnu bedre by at bo i og besøge.

- Vi nedlægger Broager & omegns Handels & Erhvervsforening, så fremtidige aktiviteter til gavn for handel, erhverv, foreninger og borgere gennemføres i regi af den nye paraplyorganisation for Broager, fortæller én af initiativtagerne til den nye forening, Jørgen Horne. Han var aktiv i Handels & Erhvervsforeningen og har sagt ja til også at være med i Udviklingsforummet.

Gråsten og Augustenborg har oprettet et forum, en upolitisk forening, som er med til at understøtte aktiviteterne bredt i byen. Med den nye forening i Broager gør Broager nu tilsvarende og er klar, når kommunen igangsætter arbejdet med at beskrive en udviklingsstrategi for Broager efter de ideer og ønsker, borgerne og de bærende foreninger i Broager byder ind med. Politikerne har bedt embedsmændene om at indkalde foreningerne til et møde om det kommende projekt.

Broagers Udviklingsforum har samme formål som Hertugbyens Udviklingsforum og som Gråsten Forum. Derfor er vedtægterne for Broagers Udviklingsforum også stort set de samme, som i de to andre byer i kommunen, som har/får en udviklingsstrategi at arbejde med.

 

Den nye forening er åben for alle

Formålet med Broagers Udviklingsforum er:

At fremme de lokale interesser og initiativer, der bidrager til at styrke den samlende byudvikling og turistindsats i Broager. Udviklingsforummets formål er at være med til at udvikle Broager til gavn for handel, kultur, bosætning, natur og turisme.

At medvirke til at byen Broager fremstår som et attraktivt sted at besøge og bo i. En by som byens borgere kan tage del i og være stolte af, samt være med til at udvikle på følgende fire områder:

•                          Foreningsliv

•                          Fritidsliv

•                          Erhverv

•                          Turisme

Broagers Udviklingsforum er upolitisk, baserer alle aktiviteter på proaktiv kommunikation med alle involverede parter, formidler relevant information til områdets beboere, foreninger og virksomheder og kan fungere som områdets talerør i forhold til kommunale organer.

Ligeledes vil forummet deltage i byudviklingsprojekter og turistfremmende medlemskaber.

Alle fra området, der kan tilslutte sig foreningens formål, kan deltage i foreningens aktiviteter, herunder foreninger, virksomheder og byens borgere. Udviklingsforummet arbejder uden medlemskontingent, men drives alene ved indtægter skabt af Udviklingsforummet.

Økonomisk støtte og sponsorater kan modtages fra foreninger, fonde, virksomheder, enkeltpersoner eller lignende.

Med den nye forening gør vi, hvad man allerede har gjort i Gråsten og Augustenborg, nemlig stifter en forening, som kan være med til at arbejde for den positive udvikling i Broager.

- Vi har valgt en bestyrelse på kun tre, men på generalforsamlingen til marts næste år skulle vi gerne være ni. Vi vil med andre ord sende det tydelige signal til alle, at vi holder bestyrelsespladser åbne, så man også kan melde sig efter kommunens borgermøde til efteråret, fortæller den konstituerede formand, Dennis Kinastowski. Han håber, at en række initiativer kan forankres i selvstændige arbejdsgrupper med støtte fra det nye udviklingsforum. – Vi skal meget gerne lykkes med at skabe resultater, vi som handel, erhvervsliv, foreninger og borgere bliver rigtig tilfredse med.

 

”Det gode liv” i Broager

Kommunen vil udforme en bystrategi for Broager. Strategien bygger på de lokale borgeres egne ønsker!

Overordnet set handler bystrategier om at arbejde for ”det gode liv”, altså om at styrke bosætning, turisme og livsglæde. For ni større byer i kommunen skal der arbejdes med strategi. Augustenborg var først. Til efteråret er det Broagers tur.

”Strategierne vil have fokus på at styrke kommunens større byer og vil desuden få positiv betydning for de omkringliggende landsbyer og det åbne land”, fastslår kommunen.

En omtale på kommunens hjemmeside bevidstgør os om, hvad vi meget snart skal forholde os til i Broager:

” Ved at udarbejde bystrategier kan den enkelte by få hjælp til at definere deres rolle og identitet. Det er ikke målet, at de større byer i kommunen skal kunne det samme. I stedet skal der fokus på byernes særlige egenskaber og styrker. Nogle af kommunens byer er attraktive for bosætning, andre for virksomheder, turister, kulturhistorie, kulturliv osv. Disse potentialer skal styrkes og synliggøres, så hele kommunen opleves som et godt sted at leve og bo.

Med en bystrategi vil byens potentialer blive synliggjort, og borgerne får et håndgribeligt værktøj med handlinger, der viser retning og rammerne for byens fremtidige udvikling. Samtidig er det et politisk redskab, der skal hjælpe politikerne til at prioriterer og træffe til- og fravalg. Strategien vil være med til at skabe overblik og forbedre beslutningerne vedrørende den fysiske planlægning i byen. Dette vil komme til udtryk i kommuneplanen, udarbejdelsen af nye lokalplaner og andre relevante planer og projekter.”


Hoved sponsorer

Sponsorer

 

Broager.dk