BROAGER.DK
BROAGERLAND OG BYENS DIGITALE SAMLINGSSTED

Vedtægter

Besluttet på den stiftende generalforsamling 14. juni 2017.

Vedtægter

§ 1 Foreningens navn:

Broagers Udviklingsforum

 

§ 2 Formål:

At fremme de lokale interesser og initiativer, der bidrager til at styrke den samlende byudvikling og turistindsats i Broager. Udviklingsforummets formål er at være med til at udvikle Broager til gavn for handel, kultur, bosætning, natur og turisme.

 

§ 3 Vision

At medvirke til at byen Broager fremstår som et attraktivt sted at besøge og bo i. En by som byens borgere kan tage del i og være stolte af, samt være med til at udvikle på følgende fire områder:

Foreningsliv
Fritidsliv
Erhverv
Turisme

 

§ 4 Virksomhed

Broagers Udviklingsforum er upolitisk, baserer alle aktiviteter på proaktiv kommunikation med alle involverede parter, formidler relevant information til områdets beboere, foreninger og virksomheder og kan fungere som områdets talerør i forhold til kommunale organer.

Ligeledes medvirker forummet ved deltagelse i byudviklingsprojekter og turistfremmende medlemskaber.

 

§ 5 Medlemmer

Alle fra området, der kan tilslutte sig foreningens formål, kan deltage i foreningens aktiviteter, herunder foreninger, virksomheder og byens borgere. Udviklingsforummet arbejder uden medlemskontingent, men drives alene ved indtægter skabt af Udviklingsforummet.

Økonomisk støtte og sponsorater kan modtages fra foreninger, fonde, virksomheder, enkeltpersoner eller lignende.

 

§ 6 Bestyrelse

Udviklingsforummets bestyrelse består af 6 til 9 medlemmer med interesse for udviklingen af Broager.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Udviklingsforummet tegnes af formanden eller en af bestyrelsen udpeget talsperson.

Køb og salg af fast ejendom samt optagelse af lån kræver en generalforsamlingsbeslutning.

Medlemmer af Broagers Udviklingsforum hæfter ikke personligt for foreningens indgåede forpligtelser.

Møderne indkaldes af formanden eller 3 medlemmer med dagsorden, og der føres referat over mødernes beslutninger, som godkendes på efterfølgende møde. De godkendte referater udgør Udviklingsforummets protokol.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal af bestyrelsens medlemmer deltager.

Rådets medlemmer arbejder uden vederlag.

 

§ 7 Generalforsamlingen

Udviklingsforummets højeste myndighed er generalforsamlingen. Den indkaldes med fire ugers varsel gennem e-mail til de borgere, som i henhold til paragraf 5 har oplyst mailadresse og holdes første gang i marts 2018.

Generalforsamlingen er åben for alle, og publiceres fire uger før afviklingen på Broagers hjemmeside www.broager.dk

Dagsorden skal omfatte følgende punkter:

1. Valg af dirigent.

2. Beretning ved formanden om Udviklingsforummets virke i det forgangne år.

3. Gennemgang af det reviderede regnskab til godkendelse.

4. Beretning fra de enkelte nedsatte grupper.

5. Aktivitetsplan for det kommende år.

6. Budget for det kommende år.

7. Indkomne forslag.
Forslag, der ønskes på dagsordenen, skal være formanden i hænde senest tre uger før generalforsamlingen.

8. Valg af bestyrelse.

9. Valg af revisor.

10. Eventuelt

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år af gangen. Halvdelen af bestyrelsen er på valg hvert år. Suppleanter – op til tre – vælges for et år og er på valg hvert år. 

Revisor vælges for ét år af gangen.

Genvalg kan finde sted.

Referat af generalforsamlingens beslutninger underskrives af dirigenten og den nyvalgte formand på det efterfølgende konstitueringsmøde.

Generalforsamlingen træffer beslutninger ved simpelt stemmeflertal. Afstemninger gennemføres ved håndsoprækning, med mindre dirigenten eller et medlem forlanger skriftlig afstemning. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Ved vedtægtsændringer og ved beslutning om foreningens nedlæggelse kræves særlig procedure, jf. § 10.

 

§ 8 Ekstraordinær generalforsamling

Der holdes ekstraordinær generalforsamling, når et flertal i bestyrelsen eller mindst 50 % af medlemmerne indsender begæring herom med motiveret dagsorden til Udviklingsforummets formand.

For ekstraordinære generalforsamlinger gælder samme indkaldelsesprocedure som i § 7.

 

§ 9 Ansvar, regnskab og revision

Udviklingsforummet regnskabsår er fra 1 januar til 31 december. (Kalenderår). Foreningens regnskab føres af kassereren. Foreningens midler indsættes i Broager Sparekasse. Bestyrelsens medlemmer hæfter IKKE personligt for de af Broager Udviklingsforums indgåede forpligtelser.

Regnskabet skal være revideret og underskrevet af revisor inden 15. januar og forelægges rådets bestyrelse inden generalforsamlingen. Udviklingsforummet er alene forpligtet ved sin formue.

 

§ 10 Vedtægtsændringer og opløsning

Ændring af disse vedtægter kan alene ske på en generalforsamling, hvor forslaget er på dagsordenen. Ændringer af vedtægterne eller opløsning af Udviklingsforumment kræver, at 60 % af bestyrelsen er til stede, og 3/4 af de fremmødte stemmer for.

Såfremt det ikke er muligt, kan en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling, uanset antallet af fremmødte, vedtage forslagene med 2/3 flertal.

Ved opløsning af Broagers Udviklingsforum, overgår en evt. formue til en forening i Broager, besluttet af generalforsamlingen.

 

 

 

§ 11 - Overgangsbestemmelse

På den stiftende generalforsamling valgtes kun tre til bestyrelsen, hvorfor generalforsamlingen gav den valgte bestyrelse fuldmagt til at supplere bestyrelsen med op til 9 medlemmer. Efter lodtrækning i bestyrelsen er halvdelen af medlemmerne på valg i 2018.

Paragraf 11 bortfalder automatisk efter valg af bestyrelse på generalforsamlingen 2018.

____________________                                                               _______________________________

Kristian Pallesen                                                                                   Dennis Kinastowski
dirigent                                                                                                    formand

 

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling 14. juni 2017.


Hoved sponsorer

Sponsorer

 

Broager.dk