BROAGER.DK
BROAGERLAND OG BYENS DIGITALE SAMLINGSSTED

Referat, gruppemødet 24. okt. 2019

Referat fra mødet blandt interessegrupper den 24. oktober 2019
kl. 17.00 – 21.00 på Broagerhus

Referent Connie Skovbjerg

Vi var ca. 20 deltagere.

På baggrund af de mange input fra informations- og debatmødet den 24. september hos frk. Jensen i Skelde, arbejdede deltagerne i de nedsatte interessegrupper videre på tværs.   

Mødet indledtes med et kort referat af de fire interessegruppers arbejde: 

Spændende bygninger o.l. for nye bo- og arbejdsfællesskaber v. Carl Erik Maae, jobskaber i landdistrikterne i Sønderborg Kommune

Efter mødet den 26/9 var der oplistet en bruttoliste med en række ejendomme og erhvervslokaler, der ikke nødvendigvis var til salg, men som måske kunne sættes i spil til et kommende bo- og arbejdsfællesskab. Carl Erik viste faktaoplysninger om bygningerne (størrelse, beliggenhed, billeder), og hver bygning blev drøftet og vurderet.

 

Tilbage var tre mulige bygninger med følgende kvaliteter:

store arealer under tag / på sokkel
god beliggenhed
ældre, ikke-ny-renoverede landbrugsbygninger, stuehus og udbygninger
mulighed for tilbygninger på grundarealet, stor matrikel
tilhørende jordarealer til dykning og husdyrhold
beliggende med god tilkørsel i Smøl, Skodsbøl, Skelde

 

Disse blev udgangspunkt for nærmere undersøgelse om ejerforhold, salgssituation, placering indenfor restriktive afgrænsninger m.m.

Der er stadig mulighed for at melde en egnet bygning ind til arbejdsgruppen, og Carl Erik tager en inspirationstur rundt i området for at se, om der et potentialer, der ikke er tænkt på i første omgang.

Èn bygning i Skodsbøl blev senere udgangspunktet for idé-opsamling af fælles funktioner i kommende bo- og arbejdsfællesskaber.

Fælles funktioner i kommende bo- og arbejdsfællesskaber v. Connie M. Skovbjerg, landdistriktskoordinator i Sønderborg Kommune

På mødet den 26/9 og fulgt op på mødet i Broagerhus er der en række grundlæggende elementer i bo- og arbejdsfællesskabet:

Lejemål (ejerskabet ligger hos et Broagerland-ejet selskab)
En kombination af lejeres funktioner og fælles funktioner med udefrakommende brugere  
Mange typer småerhverv, nogle på deltid
Livlangt lærings-miljø for generationer på tværs
Fysisk kan der være tale landsbrugsejendomme eller blandet bolig/erhverv i byområdet

I plenum blev der fokuseret på, hvilke funktioner, der skulle være i et bo- og arbejdsfællesskab, set fra to vinkler:

Bosætterens (bor eller driver erhverv i fællesskabet)
Lokalsamfundets (landsbyen i nærheden eller alle på Broagerland)

 

Ad. a) Følgende funktioner er interessante set fra bosætterens /den erhvervsdrivendes side i miljøet:

Oprettelse af pedelfunktion mod betaling / ”havemand”-funktion
Lejeboliger til alle slags husstande (singler, familier, ældre, unge) – unge måske i tilbygninger, mobile bygninger
Arbejdsstationer + co-working spaces
Administrativ enhed (regnskab, jura, grafisk arbejde, logistik, IT-faciliteter, møderum – analog/digital m.m.)
Web-butik + lagerhal
Hovedbygning => eksisterende til bosætning og erhverv
Nye bygninger => mobile enheder, lejligheder, værelser, overnatning (turisme), fælles rum, containerløsninger
Garagebygning => delebiler, el-cykler, maskinpark, udlejning af diverse

 

Ad. b) Følgende funktioner er interessante set fra lokalsamfundets side på Broagerland:

Repair-café for genanvendelse (f.x.plastic-stumper), reparation/nyt (håndværktøj, udstyr, stumper)
Systue / Craft / Homemade rum m. udstyr
Udviklings værksted - Makerspace
Lokale kvalitetsvarer til salg (café, lopper, mad, kunst, mødested m.m.) – f.eks. ugentlig markedsdag
Kolonihaver / nyttehaver
Smådyr / nyttedyr, hunde og katte pension
Fællesspisning
Børnepasning
Seniorservice
Mødefaciliteter
Fællespisning
Naboskab (analog/digital grejbank)
Ældrepleje + forebyggelse (fokus på bevægelse, mad, ensomhed)
 

 

Lokal interesse for at flytte ind i nye bo- og arbejdsfællesskaber v. Ingebeth Clausen, tovholder, Smøl

 

Målgruppen:

Herboende interessenter fra Broagerland / kommunen
Gruppen af ældre, der bor i et for stort hus med ønske om at flytte til noget mindre
Plejekrævende personer, der ikke vil/kan komme på plejehjem
Erhvervsaktive børnefamilier
Studerende
Forskellige iværksættere, eksisterende som kommende

 

Hvordan undersøges interessen?  

 

Vedr. bosætningsdelen:

Frontløbere / repræsentanter fra arbejdsgruppe og deltagerne fra borgermødet den 24/9 udpeges. Opgaven for dem er at invitere de nysgerrige til en workshop, hvor de bliver interviewet og deres meninger bliver hørt (AS-IF markeds analyse). Der skal være et match med frontløberne og nysgerrige segmenter. Hver segment gruppe er en fokusgruppe – altså én workshop for ældre-segmentet med for store huse, én workshop for familier med 1 barn, osv.
Analysen (POST-IT) danner baggrund for en konkret kommunikationsplan for at nå målgruppen

Kommunikationsplanen kan f.eks. indeholde forslag til medier, hvor budskabet formidles:

Broagerland 3.0 nyhedskanal
Fokusgruppernes egne netværk

Implementering af handlingerne i kommunikationsplanen skal resultere i en konkret, aktiv gruppe af potentielle bosættere. Der etableres en ”Generation I” brugergruppe af disse personer, der konkret arbejder fremad med en bestemt bygning.
Ved mødet den 11. november kunne deltagerne forberede sig på, hvordan man konkret kan lave markedsundersøgelser af de to ovennævnte grupper. Kommunikationsplanen klargøres efterfølgende – incl. invitationer til segmenterne, design, metodevalg, drejebog for workshops m.m.

 

Vedr. erhverv / arbejdsfællesskaber:

Der kunne arrangeres et erhvervsmøde på Broagerland, hvor indbudte erhvervsfolk – dem , der deltog den 26/9 + repræsentanter fra SIS, Sønderborg Iværksætter Service - deltager i en markedsundersøgelse. Deres viden danner afsæt for konkretisering af handlingerne i en kommunikationsplan, hvor svaret på ”Hvordan tiltrækker vi folk til arbejdsfællesskabet?” findes.

 

 

Tiltrækning af folk udefra til nye bo- og arbejdsfællesskaber v. Hanne Tanvig, projektleder, Københavns Universitet

 

Der foreligger en kladde til en drejebog med flere trin – er vedhæftet som bilag - hvor det er centralt, at der skal skabes direkte personlige relationer på baggrund af et velforberedt og kommunikeret informationsmateriale, anvendelse af medier etc.
Det handler især om opsøgende aktivitet, arrangerede besøg på Broagerland, hvor et ambassadørkorps skal spille en vigtig rolle mv.  Vi skal også huske at komme ud på virksomhederne i området, og at det erhvervsmæssige skal tænkes ind i det hele taget.

 

Vi lavede derefter en øvelse i fællesskab omkring et bestemt sted (en landbrugsbygning med jordtilligende) og lavede en brainstorm over, hvad der kunne skabes på det sted i form af et nyt bo-og arbejdsfællesskab. Vi fulgte listen ovenfor og sprang pkt. 4 over. Mange af de indslag, vi kom frem til fremgår af stikordene i pkt. 2. 

Ved næste møde den 11. november kl. 19 på Iller Slot, vil vi fortsætte med en tilsvarende brainstorm over en blandet bolig/erhvervsbygning i Broager by. 

 

Referat v. Connie

 


Hoved sponsorer

 

Sponsorer


Broager.dk