BROAGER.DK
BROAGERLAND OG BYENS DIGITALE SAMLINGSSTED

Visionen om nye bo- og arbejdsfællesskaber

Broagerland 3.0 – nye bo- og arbejdsfællesskaber

Du kan læse folderen ved at klikke her

 

Vision

I 2030 er vi på Broagerland kendt for vores store indsats for og succes med at sikre et levedygtigt samfund med nye folk og småerhverv byggende på fællesskaber.

Da vi startede (i 2019), var vi klar over, at mange mennesker gerne ville skifte storbylivet ud med at bo og arbejde tæt på natur og være en del af et godt miljø. Digitaliseringen gjorde og gør det desuden muligt at have et job eller en virksomhed dér, hvor man helst vil bo, og mange nye arbejdsfunktioner kræver ikke meget andet end en stikkontakt.

Spydspidsen i vores indsats blev derfor og er fortsat etablering og drift af nye, attraktive bo- og arbejdsfællesskaber, som trækker mange folk og småerhverv til, og som virker som dynamo for udviklingen på halvøen i det hele taget. I øvrigt er det særligt spændende, at vi selv står for det hele, og at det har sikret en del ’eksisterende’, lokale arbejdspladser og funktioner, som ellers var truet.

Fællesskaberne er indrettet til at rumme alle generationer og typer af husstande, og en rød tråd for dem er nærhed til og brug af naturen i hverdagen. De er meget forskellige, fordi indretning, funktioner og aktiviteter er bestemt af de fysiske muligheder og folks interesser og behov i de enkelte situationer. Der er typisk tale om udlejningsvilkår. Lokale borgere eller gæster udefra har i øvrigt også deres gang i miljøerne, fordi de som regel er indrettet med fælles funktioner.

Vi har etableret en primus motor for det hele i form af en paraplyorganisation, som står bag initiering, etablering, grundlæggende finansiering, overordnet drift og fortsat udvikling af fællesskaberne. De enkelte miljøer har så hver deres tilpassede organisering efter aftale.

Eksempler

I 2022 åbnede et fællesskab i en nedlagt landbrugsejendom. Her er bygningerne nu indrettet med boliger til børnefamilier, ældre enlige og studerende, som lejer sig ind. Stedet er et hit for familier fra storbyer, lokale ældre og unge enlige. De ældre har f.eks. fundet et alternativ til den store villa og ensomhed.

I den ene længe har flere nye, små erhverv til huse, f.eks. en filmproducent og en cykel-entreprenør. Der findes desuden et større fællesrum med digitale arbejdsstationer, mødefaciliteter og et kaffehjørne, som også folk udefra flittigt gør brug af. Hver torsdag rykker skoleklasser ind for at lære om og arbejde med natur. De to hektar omkringliggende jord bruges desuden til naturformidling, nyttehaver og lidt dyrehold, hvor egnens ældre og børn giver en hånd med.

Året efter opstod i Broager by et nyt miljø i to sammenbyggede, ældre huse. De er blevet sat i stand og er omdannet til tre mindre lejligheder for en tilflyttet børnefamilie og to enlige ældre fra Broager. De hjælper ofte hinanden i det daglige, f.eks. med pasning af børn, transport, indkøb og pleje af nyttehaven. På loftsetagen er der indrettet et flot arbejdsrum, hvor en af husets beboere, som er IT-udvikler, og en lokal designer har deres arbejdspladser. I det hele taget summer det af liv på stedet, for i udhuset findes en lille cafe, som er blevet et uformelt mødested for mange i Broager.

Flere andre miljøer er dannet. Hertil kommer, at nye miljøer er under forberedelse bl.a. et der har særligt fokus på studerende.

Hvordan gjorde vi?

I 2019 fik vi ideen. I de første år gik det så slag i slag, idet vi:

• lavede en strategi

• etablerede paraplyorganisationen med en bæredygtig juridisk/økonomisk baggrund

• fandt det første sted for et nyt, potentielt bo- og arbejdsfællesskab

• markedsførte os og initiativet og etablerede kontakt til de første nye beboere og brugere

• fundraisede

• undersøgte og afvæbnede diverse forhindringer, f.eks. lovgivning og forvaltning. (Bl.a. fik vi dispensation fra styrelsesloven,

så vi kunne bestemme noget mere selv, og vi fik dispensation fra reglementet for strandbeskyttelse)

• realiserede det første fællesskab

I årene herefter etablerede vi andre nye miljøer bl.a. et i Broager by. Eksemplets kraft virkede og fortsat flere strømmede automatisk til for at være med, ligesom det fællesskabsøkonomiske princip også skabte nye, økonomiske ringe i vandet.

Hvem er vi?

De fem landsbylaug på Broagerland samt Broager Udviklingsforum er gået sammen om et nyt, stort initiativ: Broagerland 3.0

– pilotprojekt som frilandsby. Det handler om at skabe ny udvikling og derved sikre fremtiden på Broagerland, hvor borgerne bestemmer og er primus motor. Mange regler og forvaltning kan stå i vejen, og et led i det nye initiativ er at undersøge og måske få dem ophævet eller lavet om på forsøgsbasis. Derfor kaldes det ’frilandsby’.

Erhvervsministeriets Landdistriktspulje har bevilget kr. 500.000 til initiativet. Bevillingen dækker forberedelserne til at blive frilandsby.

Der er dannet en gennemgående arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra landsbylaugene og Broager Udviklingsforum.

Mange flere lokale vil blive involveret i takt med aktiviteterne.

Daglig tovholder er Ingebeth Clausen, Smøl, som assisteres af Connie Skovbjerg, Sønderborg Kommune. Den faglige og overordnede ledelse varetages af Hanne Tanvig, Københavns Universitet.

Vil du vide mere, kan du henvende dig til Ingebeth Clausen: clausen1818@gmail.com


Hoved sponsorer

 

Sponsorer


Broager.dk